Generalforsamling

Generalforsamling 23. oktober 2014

By 23. oktober 2014 december 29th, 2018 Ingen kommentarer
Generalforsamlingen blev afholdt i Borre Forsamlingshus med 102 tilmeldte deltagere.

Forløb:

Lokalrådets formand, Torben Nielsen, bød velkommen og fortalte om aftenens forløb.

Ad 1.

Knud Larsen blev valgt. Han takkede for tilliden og erklærede generalforsamlingen for retmæssigt indkaldt, der valgtes 3 stemmetællere, Niels Olsen, Ole Ørnum og Ea Thrane.

Ad 2.

Torben Nielsen gennemgik den skriftlige beretning, som efterfølgende er lagt ud på lokalrådets hjemmeside, oestmoen.dk

Beretningens hovedpunkter var:

  • Kloakering Magleby.
  • Fibernet med SEAS.
  • Husleje Nøddely.
  • Flexbolig-tilladelser.
  • Grønne udviklingsplaner.
  • Projekt landsbyplaner på Østmøn.
  • Østerpol.
  • Ny lokalplan for Klintholm Havn.
  • Årets Dialogmøde.
  • Økonomi.

Under punktet fibernet orienterede Lars Christoffersen om samarbejdet med Fibia (før SEAS/NVE), om en kommende etablering af fibernet på Østmøn. Til slut takkede formanden for det gode samarbejde i lokalrådet.

Dirigenten foreslog, at generalforsamlingen efterfølgende kommenterede et punkt ad gangen.

Kloakering:

Vedrørende kloakeringen i Magleby forsøges oprettet en gruppe til at tage sig af det videre forløb. Der var forslag om bump I den østre ende af Magleby, da der køres meget stærkt, endvidere at få gjort noget ved den meget ujævne vej.

Fibernet:

Der er et stort ønske om fibernet, så der ses frem mod informationsmøderne, der afholdes d 25/10 i Borre forsamlingshus, der håbes på mange tilmeldinger, så vi kan udbrede fibernettet til så mange som muligt.

Husleje Nøddely:

Der er nu kun 1 ledig lejlighed.

Flexbolig-tllladelser:

Der var ingen kommentarer.

Grønne udviklingsplaner:

De grønne udviklingsplaner omhandler havne mosen ved Klintholm Havn, hvor der skal laves et kreativt område med borde bænke, bygges pontonbroer og måske sheltere. Der er blevet bevilget 60.000 kr. fra den grønne pulje.

Projekt landsbyplaner på Østmøn:

Landsbyplaner på Østmøn bliver taget op på borgermødet.

Ad 3.

Regnskabet blev gennemgået.

Ad 4.

På valg var Martha Joensen, Jan Schlegel, Anne Marie Hørlyck, Jens Haubroe, og Lars Christoffersen.

Alle var villige til genvalg.

Der var ikke andre kandidater. Alle blev genvalgt.

Der blev ikke valgt en suppleant.

Ad 5.

Ingen bemærkninger til eventuelt.

Borgermøde

Jan Schlegel orienterede om strategioplægget, (hele strategioplægget kan ses på lokalrådets hjemmeside www.oestmoen.dk ) .

På bosætningsområdet vil vi etablere en ambassadør-ordning for at sikre en god modtagelse af tilflyttere og introducere dem til det sociale liv.

På erhversudviklingsområdet arbejdes der på at gøre Klintholm Havn til servicehavn for en kommende vindmøllepark.

For at synliggøre udbredelsen af mikrovirksomheder har lokalrådet afholdt en erhvervsaften med god tilslutning.

Ligeledes deltager vi aktivt i kommunens projekt om landsbyplaner.

Selvom der er en vis stilstand på nogle områder, så bobler det med liv på Østmøn. Philippine Birckner gav en status om landsbyplanerne, der kan ses på Vordingborg kommunes hjemmeside, der blev orienteret om pladsen ved Nøddely, den gejst der er blandt ildsjælene på Østmøn, om hvad der skal gøres med de tomme grunde. Der skal laves vurderinger på huse og grunde. Der bliver arbejdet videre på flere fronter bla. sprøjtehuset i Elmelunde.
Erik Petersen fra KØST (kulturforum Østmøn) fortalte om foreningen, og de aktiviteter der er etableret bla. en læsegruppe og en kunstgruppe hvor der kan læres at tegne, Erik omtalte også land-art projekter, kunstnerboliger og sommerbio ved siloerne.
Der blev også talt om ridehus og ungdomshus ved Holme, andelssolceller om udvikling af natur potentialet, og såning af blomster ved vejkanter.

1

Dagsorden

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Økonomi
Valg til bestyrelsen
Eventuelt
2

Efter Generalforsamlingen

Borgermøde

BILAG

Facebook Kommentarer