Generalforsamling

Generalforsamling 21. oktober 2015

By 21. oktober 2015 december 29th, 2018 Ingen kommentarer
Generalforsamlingen blev afholdt i Borre Forsamlingshus med 65 tilmeldte deltagere.

Forløb:

Lokalrådets formand, Torben Nielsen, bød velkommen og fortalte om aftenens forløb.

Ad 1.

Knud Larsen blev valgt. Han takkede for tilliden og erklærede generalforsamlingen for retmæssigt indkaldt.

Ad 2.

Torben Nielsen gennemgik den skriftlige beretning, som efterfølgende er lagt ud på lokalrådets hjemmeside.

Beretningens hovedpunkter var:

  • Strategiplan for Østmøn.
  • Landsbyplaner og Østerpol.
  • Fibernet.
  • Bosætnings-ambassadører.
  • Kriegers Flak.

Dirigenten foreslog at der debatteres et emne ad gangen.

Hans Salttrup fortalte om fremgangsmåden ved vurderingen af huse, alle huse fra før 1940 er blevet klassificeret efter bevaringsværdien efter en skala(SAVE-metoden):

1-3: høj bevaringsværdi

4-6: mellem bevaringsværdi

7-9: lav bevaringsværdi.

Der er en pulje på 21 millioner til nedrivning og tilskud til renovering af bevaringsværdi huse. Svenskestræde 12 blev nævnt som et eksempel, det er bevaringsværdigt, men der er ingen interesse for at købe og renovere det. Der er ingen tvivl om at det har haft en positiv virkning at der er blevet revet huse ned i vores landsbyer, det har pyntet, men der er også den udfordring, at kommunen, der køber husene og sælgerne skal være enige, hvis ikke husene er købt på tvangsaktion.

Lars Christoffersen gjorde status på fibernettet, nedgravningen af rør er nu begyndt i Klintholm Havn og Busemarke og Klinholm Havneby, hvornår arbejdet begynder i de andre områder vides ikke på nuværende tidspunkt, da det ikke har været muligt at få en grave plan fra Fibia. Det lykkedes desværre ikke at få nogen i det åbne land med, men lokalrådet vil nu se på alternative løsninger for dem der ligger udenfor landsbyerne. Stig Søndergaard fortalte at de på Nørrebyvej, har set på en mulighed, som Lollandsnet.dk har, Lokalrådet følger op på det. Søren Madsen oplyste at han har en aftale med net1.dk, der leverer mobilt bredbånd, at han får det sat op på prøve en måned, så kan vi se om det kan være en mulighed. Søren Madsen var også utilfreds med Fibia´s facon at arbejde på.

Karin Blenstrup efterlyste interesserede til et dukketeater projekt.

Jens Sørensen fortalte om ambassadør-ordningen, der er nu lavet en liste over foreninger og begivenheder og hvad der ellers sker på Møn.

Der er også lavet en folder. Folderen kan ses på borgerforenings hjemmeside, og den kommer også på lokalrådets. Vestmøn har også en ambassadør-ordning og der arbejdes på at Stege også får en.

Erik Petersen fortalte om arbejdet i KØST, Silo Bio var en succes, dog måtte den ene forestilling aflyses på grund af blæst. Silo Bio prøves fortsat til næste år, dog med kun 2 forestillinger, da det er et stort arbejde, der skal også skaffes penge, da det er ret dyrt.

Susanne Nøhr redegjorde for ”OPEN2DAY” der er en hjemmeside, hvor forretninger, kunstnere, foreninger og alle andre kan have opslag om åbningstider, begivenheder og hvad der ellers sker på øen.

Torben gav en orientering om oprydningen i MØN NU, hvor en ny bestyrelse, der er de 4 lokalrådsformænd med, det er op ad bakke, da den forrige bestyrelse ikke har afleveret noget materiale endnu. MØN NU arbejder i øjeblikket primært med bosætning.

Renny Madsen roste lokalrådet for en god beretning, det er imponerende med de aktiviteter der er, men samtidig efterlyste han flere penge, da det ikke er rimeligt, at lokalrådet, selv måtte financere flere af deres aktiviteter.

Beretningen blev godkendt.

Ad 3.

På valg var Anne Fischer (der ikke ønskede genvalg) Jette Kølle, Per Lundsager, Ole Ørnum og Torben Nielsen.

Forslag til Lokalrådet: Jette Kølle, Per Lundsager, Ole Ørnum, Torben Nielsen. Jens Sørensen og Stig Søndergaard.

Valgt blev Jette, Ole, Torben, Jens og Stig.

Ad 4.

Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten, ligeledes takkede han Per Lundsager for hans indsats i lokalrådet, samtidig bød han Jens Sørensen og Stig Søndergaard velkommen.

1

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Valg til bestyrelsen
4. Eventuelt

BILAG

Facebook Kommentarer