Dialogmøder

Dialogmøde 27. januar 2016

By 27. januar 2016 december 30th, 2018 Ingen kommentarer

Ad: 1. Præsentation af Dialogudvalg.

Dialogudvalget der består af Knud Larsen (V), Jørn Elo Hansen (V), Michael Seiding Larsen (V), Kim Errebo (O), Michael Larsen (A) og Peter E. Jonassen (F) præsenterede sig.

Ad: 2. Flextur og busruter.

Østmøn Lokalråd er skuffet over at kommunalbestyrelsen har afskaffet regulering af prisen på kørsel med Flextrafik, det betyder f.eks. at skal man køre fra Busene til Stege, stiger prisen for en retur kørsel fra 48 kr. til 192 kr. det er en 4-dobling af prisen, og vi er nervøse for, at det kan have en effekt for bosætning og fraflytning. Vi har en forståelse for at det koster penge, men kunne der ikke ses på om Flextrafik udnyttes optimalt, og kun bruges, der hvor der ikke er mulighed for at tage den ordinære bus. Hvad angår refusionsordningen, har lokalrådet vanskeligt ved at se, at der ikke kan laves en effektiv og billig administration af ordningen. Der var forslag om at nogle busafgange kunne køre over Sømarke, men det kan af tidsmæssige grunde ikke lade sig gøre.

Ad: 3. Planlægning for vindmøller.

Vordingborg kommune har udsendt en ny plan for placering af vindmøller, der bla. foreslår placeringer af møller nord for Spejlsby og I Borre Sømose. Da Planlægningen endnu kun er i ide fasen er der stadig mulighed for at komme med forslag omkring møllerne. Da opsætning af vindmøller handler meget om følelser vil der altid være tilhængere og modstandere. Modstanden mod at opsætte vindmøller i vores område er størst i Borre Sømose, og da ejeren af jorden heller ikke er interesseret i vindmøller på mosen, håber vi de bliver taget ud af planen. Der er sendt høringssvar fra Østmøn Naturforening og private. Ligeledes er der sendt et høringssvar fra lokalrådet. Lokalrådets Høringssvar: Østmøn Lokalråds overordnede synspunkt er, at kæmpevindmøller bør placeres på havet, medmindre det kan dokumenteres klart, at de hverken er til visuel eller støjmæssig gene for beboere eller indvirker negativt på landskabelige værdier. specielt er Østmøn Lokalråd modstander af 150 meter høje vindmøller ved Borre Sømose som følge af de store landskabsværdier og naturinteresser, der kendetegner området. Hertil kommer, at de også vil være til stor visuel gene for såvel en række beboere nær området og for de beboere og turister, der gerne og ofte færdes i området.

Ad: 4. Kloakering i det åbne land.

Peter E. Jonassen redegjorde for kloakeringen af det åbne land, det er kun rundt om Stege Nor, der i øjeblikket står til kloakering, der skal kloakeres i 2017. Det er ønskeligt at der ved kloakering i det åbne land bliver taget rigtige og gode målinger, så man kun kloakerer hvor det er nødvendigt, da det er en stor økonomisk udfordring, for dem der skal kloakere. Da der ikke kunne oplyses mere om det åbne lands kloakering vil kommunen vende tilbage med yderlige information.

Ad: 5. Reetablering af vej i Magleby efter kloakering, prob. med vand, fartdæmpning.

Ved kloakeringen af Magleby er der sket nogle sætninger af vejen så den er meget ujævn, vi var lovet en asfaltering i 2015, den kom ikke, så nu skulle den komme i 2016. Ved kloakeringen er der beboere der har fået vand i kældrene, vi håber på en snarlig afklaring af problemet. Vi ønsker at der drænes for vand i kældrene inden der bliver lagt asfalt. Da der køres meget stærkt ind i Magleby fra klinten, vil vi gerne have et møde om med kommunen om en form for dæmpning af farten.

Ad:6. Landbyplaner, byfornyelse og integration af flygtninge.

Torben gav en redegørelse om arbejdet, med landsbyplaner, der rives stadig huse ned, og det giver tomme grunde, det er vigtigt at de grunde bagefter bliver passet. Der er bla. lavet en frugtplantage i Magleby og der kommer en hundeskov i Borre. Følgegruppen omkring landsbyplaner bliver stadig orienteret om hvad der sker. Bosætningsgruppen er kommet godt i gang og besøger de ny tilflyttede med en orientering og oplysning, om hvad Møn kan tilbyde. Real Dania har bevilget 2.500.000 kr. og kommunen det samme til en forskønnelse af Klintholm Havn Desværre fik vi nej fra vores ansøgning om tilskud til istandsættelse af tomme huse til flygtninge, men vi vil gerne arbejde videre med ideen om at kombinere byfornyelse med integration flygtningefamilier. Der var stor anerkendelse fra dialogudvalget for vores arbejde.

Ad: 7. Mulighed for forhøjet driftstilskud til lokalråd.

Der er blevet mulighed for at søge flere penge til lokalrådsarbejde for de lokalråd der er meget aktive. Vi sender en ansøgning.

Ad: 8. Politikernes holdning til pilerensningsanlæg.

Der blev spurgt til dialogudvalgets holdning til pilerensningsanlæg. Dialogudvalget er positivt indstillet over for pilerensningsanlæg, hvor det kan lade sig gøre.

Ad.9. Orientering om Internet.

Arbejdet med at rulle fibernet ud er begyndt, Klintholm Havn, Busemarke, og Mandemarke er næsten færdig, og gravearbejdet i de andre områder er begyndt, planen er at arbejdet er færdigt i uge 16, og de sidste tilsluttet kort tid derefter. I vores lokalområde er der ca. 620 der får fiber i denne omgang. Vi arbejder stadig på løsninger for dem i det åbne land.

Ad; 10. Emner fra salen.

Silo Bio blev omtalt og vi blev opfordret til at søge penge igen, til en ny forestilling i år.

Ad: 11. Eventuelt og tak for i aften.

Intet.

1

DAGSORDEN

1. Præsentation af Dialogudvalg.
2. Flextur og busruter.
3. Planlægning for vindmøller.
4. Kloakering i det åbne land.
5. Reetablering af vej i Magleby efter kloakering, prob. med vand, fartdæmpning.
6. Landbyplaner, byfornyelse og integration af flygtninge.
7. Mulighed for forhøjet driftstilskud til lokalråd.
8. Politikernes holdning til pilerensningsanlæg.
9. Orientering om Internet.
10. Emner fra salen.
11. Eventuelt og tak for i aften

Bilag

Facebook Kommentarer