Dialogmøder

Dialogmøde 13. marts 2012

By 13. marts 2012 december 30th, 2018 Ingen kommentarer
Antal fremmødte : 65.

1. velkomst

Ved formanden for Østmøn Lokalråd Torben Nielsen.og præsentation af de fremmødte politikere.

2. Orientering om den nye skolestruktur.

Eva Sommer Madsen (ESM) der kan endnu ikke gives svar på den enkelte skoles budgetsituation, der er pt alene udlagt budget for hele Møns skoler.

Erling Nielsen (EN) oplyste at skolestrukturen skal være på plads inden bosætningskampagnen igangsættes.

Birgitte Steen Jørgensen( BSJ) meddelte ,at bygningsbudgettet ikke belaster undervisningsbudgettet

Niels Fog (NF) gav udtryk for, at man måtte tage hensyn til det faldende befolkningstal og mange på overførselsindkomst- og det uanset regeringsfarven. Han mener fortsat at store skoler er det rigtige, men har efter besøg på Hjertebjerg Skolen indset at det er vigtigt at bevare den og sagde følgende :

Tillykke med skolens bevarelse – brug den og værn om den.

Heino Hahn (HH), der var mødt i stedet for Per Stig Sørensen påpegede vigtigheden af at tænke fremad og at uddanne sig

Følgende spørgsmål fra salen :

 1. Når Møn nu er et skoledistrikt,kan man så frit vælge hvilken skole man ønsker ?
 2. Har man foretaget en økonomisk vurdering efter de foretagne ændringer i den oprindeligt fremlagte skolestruktur?
 3. Vil det ikke blive dyrt, såfremt børnene skal flyttes efter 3. klasse – rent transportmæssigt?
Svar

ad 1: principielt hører man til den ” lokale skole”

ad 2: nej,det har man ikke.

ad 3: muligvis, men vigtig at man har klarhed over børnenes skolegang fra 0 – 3`kl.

3 Kloakering

EN orienterede om kloakeringsplanerne. Som følge af at Statens Vandplan ,der indeholder målsætningerne for afløb mv, er kommunerne nødsaget til at udarbejde lokale handleplaner.

Han oplyste, at der vil blive indkaldt til offentligt møde, hvor der bliver mulighed for at høre nærmere om, hvorledes den enkelte bliver berørt.
Borre rensningsanlæg lukkes 2014.

Spørgsmål:
 1. Er tilslutningsafgiften ens for hele landet?
 2. Er der sat en deadlines – dato for de husstande, der ikke er kloakeret?
 3. Alternative løsninger til de områder,hvor der ikke etableres kloak?
Svar :
 1. Ens for hele landet
 2. Man starter v/ Noret
 3. Der vil komme flere muligheder.
  BSJ præciserede,at regnvand skal nedsives på egen grund, det må ikke udledes via kloak ( alene spilde – og gråvand).

4. Bus – og telebusdrift

Foranlediget af ”rygtet” om at erstatte telebusserne med Flexbusser, blev det præciseret af formanden,at man ved ændringen af busdriften på Østmøn netop havde peget på telebusserne som det gode alternativ og at man var meget tilfredse med den løsning. Flexbusordningen vil ikke være et af alternativ.
BSJ kommenterede, at det er af yderste vigtighed at det kommer frem – men at problematikken ikke er tilendebragt.

5. 112 akuthjælpere

Birgit Parkdal orienterede om evt etablering af et 112 hjælperkorps og udleverede folder.

Lokalrådet vil foranledige møde for interesserede i april/ maj måned.

6. Udvikling af Østmøn,bosætning og erhverv

EN henviste til at der snarest vil blive udarbejdet handleplan for Østmøn, herunder Klintholm havn.

Spørgsmål om etablering af vinteropbevaringshal i Klintholm er ikke afklaret. Servicehavn for Kriegers Flak ej heller afklaret.

Forslag til nye lokalplan vil blive forelagt lokalrådet i forhøring.

BSJ henviste til nedrivningsmulighed for bla ”ruinen v Magleby gl skole”

Spørgmål og en del debat om kommunens planer for frigivelse af helårshuse til fritidsformål – og udstedelse af weekend attester som rene ekspeditionssager.

Såvel salen som politikerne var enige om at problematikken er svær. For/imod

EN rundede af med. -at ordningen bør prøves i en periode for at sikre,at der kan ske et løft. Vigtigt at vi alle er obs på vores omgivelser, – at der bliver ryddet op – fjernet gl bilvrag, containere mv – nedrevet faldefærdige huse mv – så der kan tiltrækkes nye borgere og fritidsfolk.

7. MØN Nu

Som følge af at Søren Kraneled meldte afbud, gav lokalrådets formand TN en meget kort orientering og henviste til, at der d. 3. maj kl 19 00 afholdes offentligt møde.

8. Eventuelt

Debat om Grusgravningsproblematikken i relation til grundvand mv, herunder ejendomsprisforringelse, naturforringelse mv

BSJ oplyste, at der kommer praktiserende lægepraksis til Sundhedscentret i Stege.

Formanden for lokalrådet afsluttede med tak til de fremmødte – hvorefter politikerne ligeledes takkede for aftenens positive og oplysende forløb.

Facebook Kommentarer