Dialogmøder

Referat af Dialogmøde 20. februar 2019

By 22. april 2019 Ingen kommentarer
Antal mødedeltagere: ca. 85 personer.

Pkt. 1: Præsentation af dialogudvalg.

Politikerne præsenterede sig selv.
Tilstede: BS – Brit Skovgaard (S), KA – Kenneth Andersen (S), CO – Carsten Olsen (S), ESM – Eva Sommer Madsen (V), AB – Ann Busch (Å)

Afbud: HH – Heion Hahn (Q)

Pkt. 2: Kriegers Flak og Stedet tæller

Krigers Flak

Byggeriet er  på tegnebordet  for nuværende ikke noget fysisk byggeri med lager og kontorbygning i en L profil på havnefronten ved fiskernes fællesudsalg.

2 firmaer er interesseret i en servicehavn med lager, kontor og beboelse hvilket kræver en planlægning og lokalplan. Fiskerne skal flyttes til en ny position i ydrebasinget for at det skal kunne lade sig gøre skal der laves en foranstaldning som dæmper bølgerne evt. Som en ny ydremole i form som en banan. Klintholm Havnevej skal forlænges. Kommunen kigger på tallene.

Den nye havnetrappe skal ændres idet den går for langt ud.

Købmanden

Bygningen hvor købmanden var er privatejet, ligesom Købmandsforretningen. Det giver nogle udfordringer som gerne skulle være opklaret inden sæsonen starter 1. maj. (Niels fra Brugsen i Borre har tilbudt at lave noget midlertidigt udsalg på havnen, såfremt Claus fra Købmanden ikke ønsker at lave noget).

Havnen generelt

Kommunen har nedlagt havnebestyrelsen og i stedet for er der kommet et havneråd.

Bommen er endelig blive nedlagt.

Ved den nye p-plads er der kommet nogle små LED pære der giver for meget lys, disse er nu skruet længre ned i lysstyrke, så må man se om de skal dæmpes yderlig.

CO – tidsplanen for havnemøller er at 1. mølle skal i gang i 2019 og resten af hele parken 1. januar 2022. Det giver arbejdspladser og eventuelt en moleudvidelse hvis økonomien tillader det. Trappen – skulle efter tilbud – gerne være færdig inden påske.

Salen – Klintholm havn er ved at forfalde.

CO – Der er lokalplan for Klintholm Havn – bliver undersøgt. Vedligeholdelse af havnen har ikke noget med lokalplanen at gøre og tages ikke med ind i overvejelserne vedrørende lokalplanen.

ØML – 9. + 5 millioner for en ny havn.

Salen – 2 aktører på havnen hvad med turismen og p-pladser. Ingen plads til trolling fiskerne.

CO – havnen udvikler sig – glæder sig over det.

Lokalrådets opsummering og indsendt til behandling i Kommunen:

Lokalrådet følger med spænding udviklingen i Klintholm Havn. Befolkning og lokalråd vil gerne orienteres løbende. Vi afventer ny lokalplan.

Pkt. 3: Lindholm:

ØML – er bekymret – der er lavet en hvidbog af MønNu – ligger på deres hjemmeside.

CO –  kommunen vil hellere bruge pengene på noget andet – turismen. Der skulle ikke være et udrejsecenter et sted – men være fordelt flere steder.

KA – Syriske familier her tror de skal til at bo på Lindholm – og miljøet er et problem.

AB – en enig kommunalbestyrelse – undtagen Dansk Folkeparti. Der skal kæmpes stadigvæk.

BS – hvad med menneskerettighederne – man kan da ikke behandle mennesker sådan.

KA – hvad med det diplomatiske.

Lokalrådets opsummering og indsendt til behandling i Kommunen:

Lokalrådet er meget bekymret for udrejsecenterets betydning for bosætning og turisme. Hvad kan vi gøre?

Pkt. 4: Kloakering i det åbne land:

ESM – påbud fra staten. Forvaltningen har lavet 2 prøver en fornyet i august 2018. Anden prøve kunne ikke gennemføres på grund af tørke.

AB – kloakering, prioriteringsrækkefølge i det åbne land er Præstø først.

ESM – i modtagerområder er spillevandet et problem. Enkelte ejendomme går sammen med kommunen.

Salen – Stege Nor er meget forurenet – der er mange målinger derfra, hvorfor bruger man ikke dem. 2 målinger er ikke nok. Det er et overgreb på borgerne.

Én prøvetagning har ødelagt det data grundlaget så Stege Nor fremstå forurenet

Lokalrådets opsummering og indsendt til behandling i Kommunen:

Lokalrådet er utilfreds med at der ikke tages vandprøver forud for pålæg om kloakering i det åbne land. Kan dette ønske imødekommes?

Pkt. 5: Landsbyplaner og forfaldne ejendomme m.v.:

Det forfaldne mekanikerværksted er stadigvæk et problem.

BS –Der er forsøgt flere gange at få kontakt til ejeren Han har endnu ikke svaret på kommunens henvendelse.

Lokalrådets opsummering og indsendt til behandling i Kommunen:

Lokalrådet har nu i over 2 år bedt kommunen om at få fjernet det nedlagte mekanikerværksted midt i Borre, Klintevej 331.

Bygningen skæmmer hele byen og er til fare for legende børn. Er der ikke mulighed for kommunen vil arbejde for at få fjernet huset?

Pkt. 6: Internet og mobildækning:

ØLR– Råbylille får snart en ny mast. Vi vil have et øst møn møde. Hvornår kommer de på adresserne.

BS – mobilnet først og internet senere.

Salen – Nødhjælp har ingen dækning ved Klinteskoven så folk skal have en fastnet forbindelse.

Der kommer 1.000 – 1.500 gæster til Råbylille men MobilePay virker ikke.

CO – Der er en plan. Alle kan få en internetforbindelse. Kommunen kan ikke sørge for at alle kan få en hurtig forbindelse. Der bliver arbejdet på det. Kommunen har ikke penge nok til yderområderne.

Lokalrådets opsummering og indsendt til behandling i Kommunen:

Lokalrådet arbejder med mobildækning og internet, men vil gerne have mere hjælp fra forvaltnings og politikere, kan vi få det ?

Pkt. 7: Ønske om Cykelsti fra Magleby til Klintholm Havn:

CO – Kommunen har en plan om cykelstier. Magleby – Klintholm Havn står nr. 29 i planen

BS – Borre – Magleby står som nr. 3. –koster 15. millioner. Klinteskoven 24. millioner.

CO – der er mere trafik og kommunen har afsat 6 millioner inklusive renovering. Hvor får vi mest for pengene. Skal cykelstien være enkelt – eller dobbelt rettet.

KA – vi skal huske at overholde fartbegrænsningerne. Husk den sejlende cykelsti med Færgen Møn.

(Der kan henvises til pkt. 8 i referatet af sidste års dialogmøde)

Lokalrådets opsummering og indsendt til behandling i Kommunen:

Med det stigende antal vandre og cykelturister, vokser behovet voldsomt for cykelstier på den omtalte strækninger. Hvad kan der gøres for at få etableret cykelstier på Østmøn ?

Pkt. 8: Orientering om nærdemokratimodellen:

ØLR- vi har fået en ekstrabevilling fra kommunen så vi i år får 36.750.

Nærdemokrati par. 17 stk. 4.  AB- vigtigt med nærdemokrati og frivillige. Lokalråd skal ikke afvikles og der skal lægges mere ude til lokalrådene.

CO – lokalråd med repræsentanter fra forskellige organisationer. Husk workshop om nærdemokrati i Møns hallen den 4. marts 2019. Mød op – hvad skal lokalrådene arbejde med. Vi vil gerne have børnefamilierne med.

Lokalrådets opsummering og indsendt til behandling i Kommunen:

Der blev orienteret om arbejdet med demokratimodellen, og udvalgsarbejdet afventes med spænding. Der er nogen bekymring om det skal ødelægge det gode arbejde i vores lokalråd ?

Pkt. 9: Emner fra salen:

Salen- hvad med naturbasen på Stege Nor.

MLR – formand, det er ikke os, det er Stege og Omegns lokalråd der står for dette. Jeg er med i arbejdsgruppen. Vi har ikke talt om sagen i Østmøn Lokalråd.

Salen –  Holder politikerne møder efterfølgende for hele kommunen – dialogmøderne.

CO – I august får kommunen en samlet oversigt over sagerne i kommunen.

Salen –  Hvad med shelter og toiletter i naturområderne

KA – det har en høj prioritet.

Salen – kan man sende spørgsmål til alle politikerne.

AB – det kan man godt ikke alle svarer. Kommunen har nu ansat en borgerrådgiver.

Pkt. 10: Eventuelt og tak for i aften:

Ingen bemærkninger.

1

DAGSORDEN

1. Præsentation af Dialogudvalg.
2. Krigers Flak & stedet tæller.
3. Lindholm.
4. Kloakering i det åbne land.
5. Landsbyplaner og forfaldne ejendomme.
6. Internet & mobildækning.
7. Ønske om cykelsti fra Magleby til Klintholm Havn.
8. Orientering om nærdemokratimodellen.
9. Emner fra salen.
10. Eventuelt og tak for i aften

Bilag

Facebook Kommentarer