Dialogmøder

Dialogmøde 19. februar 2015

By 19. februar 2015 december 30th, 2018 Ingen kommentarer
Der deltog 125 til dialogmødet

Emne: Fibernet.

Der blev gjort status over udrulningen af fibernettet på Østmøn, der er efter tilmeldingsfristens udløb 475 tilmeldte i områderne og 285 udenfor, da der stadig er nogle uafklarede punkter er der ikke meldt noget ud fra Fibia endnu.

Der arbejdes med at få teknikhuse indendørs, da det kan spare op til 100.000 kr. pr stk. Der prøves at nedsætte et udvalg af repræsentanter udenfor områderne.

Konklusion:

Dialogudvalget lovede at støtte os så godt de kunne, det kan f.eks. være ved at trække fiber til deres pumper og pumpestationer. Hele manøvren går ud på at få så mange med som muligt.

Emne: Servicetilpasning og lokaludvikling f.eks. SFO bygning i Hjertebjerg.

Den demografiske udvikling viser at vi ikke bliver flere, vi må derfor se i øjnene, at vi fortsat har udfordringer vedr. fraflytning, aldrende befolkning o.s.v., der nødvendiggør prioriteringer og tilpasning af service til borgerne.

Lokalrådet kan – og vil – gøre mere for at samle op på hvad der rører sig i de forskellige foreninger og interessegrupper.

Der blev fremført kritik af, at forslaget til en evt. lukning af SFO bygningen ikke var udsendt til høring i lokalrådet.

Lukningen skyldes at det er en skole med plads til 300 elever, men der er kun 118, så der er nok lokaleplads til SFO`en på selve skolen, og målet med besparelsen er at bevare Hjertebjergskolen.

Det blev oplyst at vi er en vanskelig stillet kommune, og der må findes besparelser.

Østmøn Idrætsforening kunne ønske sig at overtage bygningen, hvis der kunne skabes et økonomisk fundament.

Der var ros til Vordingborg Kommune for deres lokaldemokrati.

Konklusion:

Da Østmøns idrætsforening kan overtage SFO bygningen gratis, vil man kigge på det, men der er nogle økonomiske udfordringer, vedr. tilskud der skal på plads først, det være sig til drift og lokaletilskud. Der skal ses på, om der er samme regelsæt for tilskud i kommunen.

Dialogudvalget lovede at gøre en indsats for, at alle relevante spørgsmål bliver sendt i direkte høring hos lokalrådet.

Emne: Landsbyplaner

Der blev orienteret om landsbyplaner og byfornyelsen. Selve projektet er ved at være færdigt, så det er kun det praktiske, vedr. nedrivning og hvad de tomme grunde skal bruges til tilbage.

Der skal nedrives i alt 34 huse.

Der vil blive afholdt en åbningsfest for Østerpol d. 25/4.

Konklussion:

Det var en Orientering

Emne: Svinestald på Risbækvej 5.

Østmøn Naturforening (ØN), der tæller 100 medlemmer, har modtaget en kopi af en ansøgning fra Risbækvej 5 om udvidelse af slagtesvineproduktionen fra ca. 13.000 slagtesvin til ca. 21.000 svin årligt. Da det i ØN øjne er en stor forøgelse af svineproduktionen, er man i tvivl om vores natur kan klare den øgede belastning. hvis der skal gives tilladelse til produktionen ønsker man der tages den bedst tilgængelige teknologi i anvendelse (BAT).

Kommunen opfordres til at udnytte lovgivningens muligheder til at sikre en 0 løsning, det være sig inden for både miljølovgivningen og habitatdirektivets samt naturbeskyttelseslovens krav til en miljøkonsekvensvurdering.

Konklusion

Lokalrådet har ikke modtaget noget angående denne ansøgning, så vi kender pt. ikke til sagen, og kan pt. ikke forholde os til den.

Dialogudvalget udtrykte at det er meget svært med de store besætninger og de gener de giver i form af lugt og andet belastning, da man ved overholdelse af lovgivningen og de krav der stilles til ejeren har svært ved ikke at give tilladelse.

Dialogudvalget tager skeptiken med I deres vurdering.

Der bliver sikkert et borgermøde inden miljøgodkendelsen, så alle aspekter kan blive belyst.

Emne: Reetablering af vej i Magleby efter kloakering, problemer med vand

Der er meget ujævnt i Magleby efter kloakeringen, vejen synker nogle steder og det er som at køre på en pukkelpiste, samtidig er der efter kloakeringen nogle der døjer med vand i kældrene. Der kunne også ønskes en fartdæmpning på Klintevej når man kommer fra øst, da der køres meget stærkt ind i byen.

Konklusion:

Det blev oplyst at der kommer nyt slidlag på i år, og der vil ses på en evt. fartdæmpning.

Vedr. vand skal man henvende sig til forsyningen.

Emne: Financering af drift af lokalråd/forhøjet tilskud.

Da lokalrådet er så aktivt, og har meget stor opbagning til deres møder og generalforsamlinger, forslår kommunens standardtilskud til arbejdet ikke.

Konklusion:

Da aktiviteterne i kommunens lokalråd er meget forskellige, er dialogudvalget ikke uvillig til at se på en løsning af vores problem.

Emne: Emner fra salen.

Følgende emner blev berørt:

  • Den manglende og ustabile mobildækning.
  • Manglende vedligeholdelse af vejene.
  • Kunstgræsbane på Østmøn
  • Fremtiden for forsamlingshusene, en ligestilling mellem de privat og kommunalt ejede.

Konklusion:

Dialogudvalget takkede for en god og udbytterig aften, hvor det glædede dem, at der altid var så stor tilslutning til vores møder.

Facebook Kommentarer