Dialogmøder

Dialogmøde 17. september 2008

By 17. september 2008 december 30th, 2018 Ingen kommentarer

Til stede fra Dialogudvalget var: Ivan Toldborg, Birgitte Steen Jørgensen og Flemming Tejmers.

Lokalrådsbestyrelsen fra Østmøn var repræsenteret, og ca. 25 andre borgere var mødt op.

Kommunen og Lokalrådet var på forhånd enige om følgende punkter til mødet:

  • Balancen/konflikterne mellem landbrug og natur.
  • Harmonisering af kommunale tilskud til forsamlingshuse
  • Renovering og vedligeholdelse af de kommunale områder.
  • Etablering af en naturpark på Møn.
  • Samt efterfølgende åben dialog om aktuelle emner, som de fremmødte borgere måtte bringe op.

Balancen/konflikterne mellem landbrug og natur kom til at udgøre en stor del af mødet, da flertallet af de fremmødte kom med mange frustrationer og spørgsmål angående det nye byggeri på Risbækvej 5.

Der blev givet en kort orientering fra Østmøn Naturforening om alle problemerne vedrørende Risbækvej 5, og der blev uddelt en mappe indeholdende relevante papirer vedrørende sagen til de fremmødte politikere.

Følgende forklaringer/bemærkninger og spørgsmål blev debatteret på mødet til sagen:

Skov- og Naturstyrelsen har nu forlangt en VVM screening, og Mandemarke Bylaug kan nu se ændringer i naturen på Høvblege, måske fordi gyllen ikke bliver nedfældet som påbudt. De ulovlige gyllebeholdere er ikke overdækket, og samtidig blev der spurgt om, hvad der sker med grundvandet, hvis der går hul på gyllebeholderne. Det blev nævnt, at kommunen tilsyneladende mener ikke at have andre midler end at politianmelde, som er sket 2 gange.

Det er stærkt kritisabelt, at kommunen ikke har stoppet byggeriet, som er ulovligt. Det blev nævnt, at der skal tænkes på turismen på Østmøn i forholdet til lugten, som vil være fra landbruget. Man undrede sig over, at ingen fra Miljøudvalget var til stede. Det blev påpeget, at det er vigtigt, at kommunen har en overordnet politik for landbrug og natur.

Gruppen “Balancen mellem natur og landbrug”, som er nedsat af kommunen har udfærdiget et oplæg til kommunen netop med overskriften, der skal tænkes på samspillet mellem landbrug og natur. Det blev også sagt, at man skal skelne mellem det lovlige landbrug og det ulovlige. Til slut blev det foreslået, at lokalrådet indkalder til et borgermøde kun med det ene punkt på dagsordenen:

Risbækvej 5, hvor relevante politikere deltager, og hvor landmanden på Risbækvej 5 også bliver indbudt. Torben Nielsen, som sidder i en miljøgruppe under kommunen vil gerne være bindeled angående eventuelle spørgsmål.

Herefter gik man over til andre emner.

Der blev rejst spørgsmålet om et samarbejde mellem skadeklinikken og privathospitalet, det blev nævnt fra kommunen, at man er i gang med at undersøge, om sygeplejerskerne på skadeklinikken måske kunne udføre mere arbejde, end de må i dag. Det blev sagt fra kommunen, at man regner med, at vi kan beholde akutbilen samt at Falck’s redningsbåd også bliver.

Der blev spurgt til Borre affaldsplads, og kommunen fortalte, at hvis den skal sælges, vil man sørge for, at der stadig kan afleveres de samme ting.

Alle træer på Bøgebjergvej er fældet på grund af elmesyge, der blev spurgt, om der bliver plantet nye i stedet?

Det blev påpeget, at der mangler aflastningspladser i kommunen, og at det kunne være en mulighed at anvende flere hjemmesygeplejersker i stedet for en indlæggelse. Ifølge en undersøgelse mangler der ikke aflastningspladser i kommunen, men at der er flere ældre på Østmøn, mens børnetallet er faldende.

Kommunen fortalte, at der vil blive ændret væsentligt på en del busruter, da der mangler passagerer. Det blev sagt, at der er behov for busser på de tider, hvor unge fra Klintholm Havn skal til Stege, hvor aktiviteter for de unge foregår.

Der blev spurgt, om kommunen har en strategi vedrørende faldefærdige huse i kommunen, som beboes af gamle mennesker, der må sælge til urimeligt lave priser, hvorefter husene lejes ud til skyhøje priser. Der blev svaret, at hvis man mener, at huslejen er for høj, skal der klages til huslejenævnet.

Kommunen har privatiseret småveje til fælles privat vej, det gælder bl.a. Risbækvej, hvor der kun bor 3, og den ene er bygherren til nr. 5. De 2 andre beboere påpegede, at vejen er ødelagt af alle de store maskiner og lastbiler, som kører til og fra Risbækvej 5. Kommunen forklarede, at det vil blive opgjort hvor meget, hver af de 3 skal vedligeholde i forhold til deres færdsel på vejen.

Der er flere borgere på Østmøn, der klager over kommunens renovering af veje m.m. Det viser sig ofte, at der mangler kommunikation mellem de ansatte, der skal udføre arbejdet og embedsmændene. Man kan gå ind på kommunens hjemmeside, hvor man på en side kan forklare, hvor der er noget galt med renoveringen – og erfaringen viser, at det bliver ret hurtigt udført.

Det blev påtalt, at orienteringen fra kommunen til lokalrådene stadig mangler en del.

Der blev spurgt til flere cykelstier, på grund af kommunens underskud, er det ikke budgetteret med flere cykelstier i 2009, men en cykelsti fra bro til Koster, som hører under staten, skulle blive påbegyndt næste år.

Facebook Kommentarer