Dialogmøder

Dialogmøde 4. marts 2013

By 4. marts 2013 december 30th, 2018 Ingen kommentarer
Antal fremmødte : 145.

Ad. 1. Bus- og telebusdrift

Generel utilfredshed med nedlæggelse af telebusdrift og erstatning med flexkørsel, herunder at kommunens penge til transport flyttes fra yderområderne til Vordingborg By og Præstø.

 • Den foreslåede hurtige buslinie mellem Vordingborg og Præstø er ikke udtryk for et borgerønske.
 • Skoleelever / gymnasieelev har en urimelig lang transporttid ( ca 2 t længere) når man bor på Østmøn i stedet for i Stege.
 • Særdeles uhensigtsmæssigt, at børn og unge på Østmøn ikke har mulighed for at deltage i sociale relationer, herunder idræt- hvilket kan fører til fravalg af Østmøn som bopæl.
 • Dårlig koordinering af bustider
 • Hvorfor er busskuret v Dagli Brugsen i Borre flyttet – og busskuret ved mosen i Klintholm og v pensionen i Elmelunde nedlagt ?
 • Hvad vil en billet fra Klintholm Havn koste i forhold til en billet fra Sømarke m flexbus? (lokalrådet har foretaget en beregning, der viser, at det vil koste 168 kr ! )
Konklusion:

Samtlige fremmødte politikere gav udtryk for forståelse for problematikken, herunder vigtigheden af at prisen for transport bliver ”rimelig”

E.BN oplyste, at målsætningen er – flere kørsler over hele området,også i weekenden, men at det vil være dyrere. Man vil arbejde på FLEX-løsningen, men til en billigere penge og at få rejsekortet med ind under ordningen.

Ang busskure vil BSJ undersøge forholdet.

Ad. 2. Handelsliv på Møn – bycenter i Vordingborg

Stor debat vedr planerne om bycenter / nyt rådhus i Vordingborg. Der blev fra ”salen ” bl.a. peget på :

 • Faren ved at lægge for megen vægt på investorer- der tænker i egenprofit. Er hensynet til investorer større end hensynet til borgerne og deres relevante argumenter imod planerne ?
 • som borger oplever man proceduren/ projektets faser som ”den omvendte verden” – idet praksis burde være:

1. Kommuneplan udarbejdes og fremlægges
2. Hvidbog udarbejdes

– og herefter indhentes evt projektforslag

– og ikke som her sideløbende!

 • Hvorfor nyt rådhus nu ?
 • Hvorfor placeres i Vordingborg og ikke mere ” i midten” af kommunen – også set i lyset af yderområdernes tilgængelighed hertil ( mgl bus, lang afstand mv)
 • Trussel om forringelse af handelslivet i Stege og Præstø
 • Skal kommunen skyde penge i / stille garantier i forbindelse med en evt opførelse af bycenter og rådhus?
Konklusion

EBN oplyste, at et bycenter skal indgå i kommuneplanen, idet det er aftalt i oplægget til budgetaftalen.

BSJ oplyste, at man man undersøger mulighederne for privat investering i bycenter sideløbende med muligheder for nyt rådhus for at vurdere hvad tjener Vordingborg Kommune bedst!

NF postulerede, at et bycenter i Vordingborg ikke ville påvirke handelslivet i Stege og Præstø,men alene handelslivet i Vordingborg By ! At en udflytning fra Vordingborg by af rådhuset ikke vil være holdbar, idet busser går til Vordingborg og meget af kommunikationen fremover vil være digitalt. Og at kommunen ikke vil/skal stille garantier for et bycenter. Man underrsøger om det kan svare sig for kommunen i givet fald at leje sig ind i et evt byggeri omfattende bycenter og rådhuslokaler.

Ad. 3. Kloakering m.v.

 • Kan projektet udskydes, så man får mulighed for at rejse pengene?
 • Er der tale om grundforbedring i skattemæssig hensseende?
 • Hvad sker der, hvis man ikke kan skaffe pengene?
 • Kan kloakeringsudgifterne sidestilles / betragtes som håndværkerudgifter i relation til Vækstpakken?
Konklusion

B.S.J besvarede med, at projektet ikke kan udskydes ,- og at grundværdien ikke påvirkes af kloakeringen, at tilslutningsafgiften på ca 35.ooo under særlige forhold vil kunne afdrages o/ 3 år og mod behørig sikkerhed, men ikke mulighed for henstand eller afdrag på håndværkerudgifterne på egen grund.

Disse udgifter vil være omfattet af reglerne om håndværkerudgifter i relation til vækstpakken.

N:F oplyste, at betalingen således er den enkeltes problem og skitserede det videre juridiske forløb ved manglende betaling.

Ad. 4. Klintholm Havn -udvikling af Østmøn

Hvad sker der fra kommunal side vedr Klintholm Havn – og udviklingen på Østmøn- bl a set i lyset af:

 • Ålekroen solgt til kommunen, fremtidig anvendelse af arealet udover den midlertidige parkering? Evt opsætning af EL standere på arealet til brug for de mange autocampere, der overnatter på havneområdet og de grønne områder
 • Lystbådehavnen?
 • Øststranden – Blå flag?
 • Kriegers Flak / servicehavn?
 • Hvorfor er der ikke længere lokalrepræsentation i arbejdsgruppen vedr Klintholm Havn?
 • Erhvervsliv og bosætning er afhængig af IT – satelitmulighed?
Konklusion

Man afventer fortsat afgørelse vedr Kriegers Flak, hvorfor ny lokalplan ligeledes afventer.

Ålekroen nedrives, arealet anvendes midlertidigt til parkering, men indgår fortsat i planerne for et evt halbyggeri.

Opstilling af EL standere føres til Referat med henblik på videre arbejde med sagen.

Lystbådehavnen/ Marinaen istandsættes. Der opstilles mobil toiletbygning m handicapfaciliter samt adgangvej til strand/ vand ( køreslidske) i forb med Blåt Flag projektet, der håbes færdiggjort i 2013.

Der kunne Ikke umiddelbart gives et svar på den manglende lokalrepræsentation i arbejdsgruppen.

Ad. 5. Internet, fibernet m.v.

Problemer med internetadgang og – hastighed, set i lyset af ønsket om øget tilflytning og erhvervsmuligheder samt muligheden for at kommunikere med det offentlige.

Konklusion

I forbindelse med kloakering vil der blive lagt et ekstra rør ned til fibernet. Kommunen må ikke ”fylde” i røret, dette skal ske af SEAS. Pengene skulle være fundet hertil.

Ad. 6. Boliger på Nøddely i Borre

Hvad er situationen for boligerne på Nørrely- kan kommunen gøre noget for at udleje dem?

Der peges på, at området kunne gøres mere attraktivt,dersom bygningen ( tidl antikforretning) blev fjernet, hvilket lokalrådet tidl har drøftet med kommunen.

Konklussion

Der er tale om almennyttige boliger, som pt. er for dyre idet lånene ikke umiddelbart kan konverteres.

Der er ikke mulighed for at nedrive bygningen i relation til nedrivningspuljen”, idet ejeren ikke pt. ønsker dette.

Ad. 7. Adgangsmuligheder og parkering ved vore strande

Der er problemer med parkering ved Kobbelgården grundet mgl vedligehold af arealet, ligesom der er problemer med trappen over diget v Råbylille Strand.

Konklusion

EBN bad om, at pkt blev nævnt i referatet for videre arbejde m sagen.

Ad. 8. Nærdemokratimodellen / lokale udviklingsplaner

Lokalrådet har konstateret, at man ikke i alle tilfælde ( trafikbestilling 2014 ), som forudsat har fået materialet i forhøring.

Konklusion

Man beklager og vil meget gerne opfylde dette fremover, idet det er vigtigt at fastholde modellen – da forhøring = indflydelse.

Ad. 9. Eventuelt

I forbindelse med etablering af cykelstien, er der sket en del skader på fortove mv – vil der blive rettet op herpå ?

Konklusion

BSJ oplyste, at det er normal procedurer, at der rettes op på skete skader.

Facebook Kommentarer