Dialogmøder

Dialogmøde 2. februar 2017

By 2. februar 2017 december 30th, 2018 Ingen kommentarer

Ad: 1. Præsentation af Dialogudvalg.

Dialogudvalget består af Knud Larsen (V), Jørn Elo Hansen (V), Michael Seiding Larsen (V), Kim Errebo (O), Michael Larsen (A), der var erstattet af Michael Smed (A) og Peter E. Jonassen (F) der havde meldt afbud grundet sygdom, præsenterede sig.

Ad: 2 Evaluering af udviklingsplan.

I 2014 præsenterede lokalrådet en udviklingsplan for mere liv på Østmøn, da vi anser truslen for affolkning som et stort problem. Prognoser fra kommunen i 2012 sagde vi ville blive 70 færre i 2014 og 2015, det gik ikke så galt, vi blev 28 færre. Vi prøver at gøre noget ved det. Der er lavet en ambassadør ordning, hvor vi besøger tilflyttere for at give dem en god modtagelse og introducere dem til det sociale liv på øen. Derudover venter vi spændt på udviklingen i Klintholm Havn, hvor Realdania og kommunen, bidrager med hver 2. 5 mio.kr til forskønnelse af havnen. Vi har vores projekt hus Østerpol hvor der har været omkring 150 arrangementer det sidste år med ca. 1200 deltagere. Der er KØST der har mange aktiviteter bl.a. silobio Det er vores indtryk at de forskellige tiltag har bidraget væsentlig til at flere beboere har lært hinanden at kende.

Dialogudvalget gav udtryk for et godt arbejde, og at kommunen gerne vil samarbejde med os.

Ad; 3. Østerpols fremtid.

Østerpol blev oprettet som projekthus i forbindelse med projekt landsbyplaner. Det er vores ønske at huset, grundet de mange arrangementer, og betydningen for det sociale liv skal fortsætte.

Pr. ¼ 2017 stopper kommunens tilskud på 15.000 til lys og varme m.m. og vi har fået en udfordring med at få det til at løbe rundt. Christina Christiansen, som leder ungdomsklubben, der har eksisteret i ca. 3 år, fortalte om deres aktiviteter. Aktiviteterne omfatter bl.a. grillaftener, boldspil, spil o.s.v Deltagerne er unge på Østmøn og enkelte fra Stege, Friluftsrådet har bevilget penge til Shelters på grunden og skal bruge Østerpols toilet faciliteter. Der har i 2016 været 18 klub aftener på hver 3 timers varighed. Det sammen med alle de andre aktiviteter gør at vi vil søge tilskud igen, da det er vores indtryk, at huset løfter det det hele op til en helhed.
Dialog udvalget mente at hvis der er en vilje er der også en vej, og sagde at vi kunne søge teknikog miljøudvalget. Der er efterfølgende lavet en ny pulje, hvor alle lokalråd kan søge hver 25.000 kr.

Ad: 4. Forsikring af frivillige.

Regeringen har fremlagt et lovforslag til forsikring af frivillige, der gør en indsats i tilknytning til løsning af kommunale opgaver. Lov forslaget ventes vedtaget inden sommerferien. Inden kommunen tager stilling vil de have de have deres jurister til at se på det, der vil bagefter komme en konklusion. De vil også gerne have et tilbud fra deres forsikringsselskab, da det kan medføre en udgift på mellem 0,5 og 1 mio. kr. Spørgsmålet er vigtigt da op mod 1000 personer i kommunen gør en frivillig indsats. Dialogudvalget gav udtryk at det er noget der skal løses. Knud Larsen gav tilsagn om at kommunens jurister kunne mødes med os, når de havde gennemgået konsekvenserne af lovforslaget.

Ad: 5. Kloakering i det åbne land.

Vi havde inden mødet sendt følgende spørgsmål til dialogudvalget: – Information for hvordan man fortolker de nuværende regler om kloakering i det åbne land. – Hvordan forholder man sig til prøvetagning i forhold til påbud i det åbne land. – Vil kommunen foretage udtagning af vandprøver? – Hvordan vil kommunen forholde sig til proportionalprincippet i EU forordning? – Hvordan vil kommunen forholde sig til det kommende lovforslag?

Kommunalbestyrelsen har nu besluttet at sætte påbud om rensning på standby, da man ønsker klarhed fra statens side over hvilke krav, der skal gøres gældende, og hvordan administrationen vil arbejde med de sager, hvor de skal gives påbud? Man forventer fra Kommunalbestyrelsens side, at disse forhold er belyst en gang i andet kvartal 2017, hvor sagen skal for Teknik- og Miljøudvalget igen. Der er opsat nogle målestationer bl. a. ved Stege Nor. Knud Larsen oplyste, at der bliver rejst søgsmål mod de 16 beboere i Magleby, der ikke har betalt kloakbidrag.

Ad: 6. Landsbyplaner og forfaldne ejendomme m.m.

Landbyplaner er ikke stoppet endnu, selvom der er nedrevet en del huse, er der stadig, nogle der er saneringsmodne. Det kan være svært at komme i kontakt med indehavere af de saneringsmodne bygninger, så vi kan komme videre i med at forskønne vores område. Det ser nu til at de 2 huse i Borre inden for den nærmeste fremtid bliver revet ned. Svenskestræde 12 søges bevaret, da det er en meget markant bygning. Selvom det samme tider er svært, er det også vigtigt at stå fast om den private ejendomsret.

Ad: 7. Orientering om internet og mobildækning.

Vi har haft lånt kommunens mobilkuffert, for at se hvordan dækningen fra de forskellige teleselskaber er. Vedrørende internet er vi ikke kommet så meget længere end sidste år, der har været initiativer omkring bredbåndespuljen, men ingen af vores projekter blev godkendt. SEAS/NVE er nu kommet med 100 mio. kr. til 2 puljer. 1 til igangværende projekter og 1 til nye, på hver 50 mio. Der er nogle områder der vil søge om at komme i betragtning. Vi støtter så meget som muligt, der er en ansøgningsfrist til d.15 – 3 – 2017, når vi kommer lidt nærmere ansøgningsdatoen ser vi hvor mange ansøgninger der er. Det kunne være det er lokalrådet der skal søge. Der blev udtalt en hvis kritik af Fibia’s ageren med hensyn til fiber. Kommunen har ikke mulighed for at give penge, men vi kan trække på kommunens personale til hjælp. Fremtidens internet kunne være bedre mobildækning med højere hastigheder på det mobile bredbånd.

Lokalrådet kan ikke kontakte alle der ønsker at ansøge fiber, men ønskes der hjælp, kan I kontakte lokalrådet. (Lars tlf. 40 74 26 99 el. mail larschristoff@gmail.com).

Ad: 8. Spørgsmål fra salen.

Østmønhallens og Østmøn fodboldklub har haft ønske om at overtage SFO bygningen til et fitness center og et sted for sociale arrangementer. SFO bygningens tilstand er så dårlig at man ikke ønsker at overtage den alligevel. Der blev spurgt til om der var nogle der kunne ønske at komme i et fitness center, så ville man gå videre med planerne evt. bygge til hallen. Der kom mange positive tilkendegivelser til brug at et evt. fitnesscenter. Fra klintholm Havn blev der udtrykt bekymring over at havnefogeden har en lang afspadserings periode, da der er en del arrangementer i foråret bl.a. ”stedet tæller ” og ”Kriegers Flak”, og de mange trollingbåde der kommer. Dialog udvalget kendte ikke til sagen med afspadseringen. Lokalrådet vil følge sagen tæt.

Ad: 9. Busdrift.

Vi nåede ikke emnet, men busdriften er fastsat for i år.

Ad: 10 Eventuelt og tak for i aften.

Torben Nielsen takkede for en god dialog og et fint fremmøde, og takkede dialogudvalget.

Konklusion:

Det var et meget velbesøgt dialogmøde, 125 deltog. Det var et meget positivt møde med en god spørgelyst og et godt og velforberedt dialogudvalg.

1

DAGSORDEN

1. Præsentation af Dialogudvalg.
2. Evaluering af udviklingsplan.
3. Østerpol fremtid.
4. Forsikring af frivillige.
5. Kloakering i det åbne land.
6. Landbyplaner og forfaldne ejendomme m.m.
7. Orientering om internet og mobildækning.
8. Emner fra salen.
9. Busdrift.
10. Eventuelt og tak for i aften.

Bilag

Facebook Kommentarer