Borgermøder

Borgermøde vedr. PLAN 21 – 4. december 2007

By 4. december 2007 december 30th, 2018 Ingen kommentarer
Punkt-numre og side-numre refererer til Vordingborg Kommunes oplæg til planstrategi – “PLAN 21”.

Gruppe 1

ad 1. Byer-landsbyer

Intet ønske/ide om nyt rådhus

Vigtigt at fastholde servicefunktioner i nærområdet.( i de hidtige rådhuse) Evt. udvidelse af servicebutikkernes funktioner, så arbejdspladserne i nærområdet bevares – og dermed også fastholdelse af indkøbsmuligheder mv.

Kommunens fagområder, forvaltning, – social – teknisk m.fl. lægges på de enkelte nuværende rådhuse, jf. ovenstående

Såfremt kombinationen af bolig og erhverv sker under hensyntagen til såvel miljø, natur – som trafik, vil det være en udmærket ide at åbne op for udvidelse af erhvervsmuligheder i boligområder – typisk de mere liberale erhverv – undgå egentlig industri. Disse (industri) bør lægges som egentlige erhvervsområder med nem trafikal tilkørsel.

ad 2. Landdistrikterne

Kvalitetskriterier:

  • Attraktiv beliggenhed – natur mv.
  • Hensigtsmæssig beliggenhed i forhold til skole, idræt og kulturelle tilbud
  • En aktiv, engageret lokalbefolkning – hvor man selv kommer på banen. – “Hvad kan jeg tilbyde”-tanken.

weekend- attester:

  • Så få som muligt bl.a. af hensyn til at “skattekronerne” går et andet sted hen og det derfor er den fastboende del af befolkningen der kommer til at bære byrderne.
ad 3. Bosætning

Målgruppe:

Der skal satses bredt.

Kvalitet /kvantitet:

Behovsbestemt, der skal sikres såvel ungdomsboliger, familieboliger som ældreboliger, af en vis standard, men så de er til at betale – ikke nødvendigvis luksusbyggeri.

Ja, til huludfyldning af hensyn til fastholdelse af befolkning, butikker – hæver status for ” området”

Trygt boligområde:

Psykisk:

fællesskabsfølelse, værne om områdets værdier, tage godt imod tilflyttere, ikke være sig selv nok, men være opmærksom på naboens behov. Fællesskab= fælles ansvar.

Fysisk:

Vejbelysning, sikker skolevej( cykelstier),trafikdæmpning, fællesarealer.

ad 4. Erhverv og turisme

Der bør ske større investering i erhvervsparker, så der ved udbud allerede tilbydes færdige områder med kloakering, vejnet mv. Placering af industrigrunde ske ved de store færdselsårer. Øge reklamen/ markedsføringen af eksisterende muligheder – turismen skal markedsføres med kvalitetstilbud – turistkontorets åbningstider øges.

ad 5. Markedspolitik

ingen bem.

ad 6. Kultur og fritid

Enig om mangfoldighed i kulturtilbud – støtte op om svømmehal, gymnastiksale m.fl. – vigtigt at skole og fritid ses i sammenhæng.

Sikre Hjertebjergsskolens fortsatte eksistens.

ad 7. Børn/unge

Bedre infrastruktur, da manges deltagelse i fritidsaktiviteter begrænses på grund af manglende transporttilbud – evt. udvidelse af telebusordning til at gælde som Biografbus, motionsbus til svømmehal/motionscenter mv.

Savn : skovbørnehave

ad 8. Sundhed

Ønskværdigt med mere idræt i skolen.

ad 9. Social- ældre mv.

Visionerne ok – ønskeligt med flere aflastningsboliger såvel som flere plejecenterboliger og beskyttede boliger. Der bør etableres slidske, så handicappede har adgang til såvel off.bygn. som butikker på lige vilkår med ikke handicappede.

ad 10. Miljø

Enig i visionerne; men vigtigt at kommunen selv griber i “barmen” og går foran fx ved anvendelse af sparepærer, affaldssortering, genbrugspapir mv.

Ad 11. Natur

Flotte visioner, håber det kan efterleves.

Gruppe 2

Vi kom til følgende vigtige overskrifter:

Lokomotiv er ikke Vordingborg alene, men også Stege og Præstø mht. erhvervsudvikling, uddannelse mv.

Vi ønsker ikke nyt rådhus, men ønsker at bibeholde de decentrale forvaltninger som nu, hvor det på Møn er vigtigt at bevare social- og sundhedsforvaltningen og de mange arbejdspladser det giver til øen.

Mht. bosætning ønsker vi et blandet samfund så vi kan bevarer institutioner, skoler mv, og opretholde det dynamiske samfund.

I landsbyerne må der bygges (huludfyldes).

Vi vil foreslå et stort erhvervsområde ved afkørsel 41.

Gruppe 3

Side 10. Politiske målsætninger 2. prik:

at borgerne så tidligt og ofte ……. til sidst i punktet “og for at agere lokalt via lokalråd”.

Side 13. Spørgsmål til debat:

Hvor skal det nye rådhus ligge?

Sætningen fjernes helt. Bordet var enig om, at vi vil bevare de 4 rådhus.

Side 13: Hvad er det vigtigste, når vi planlægger nye boligområder?

At infrastrukturen er i orden – skole – indkøbsmuligheder – fritidsmuligheder.

Det er en god ide at blande bolig og erhverv.

Side 15: Weekendattester kun på særlige steder.

Side 17: Spørgsmål til debat:

Målgruppe for bosætningskampagne – alle grupper – så mange nye boliger som muligt – ikke luksuriøse.

Side 19: Den elektroniske udvikling mangler for at lokke erhverv hertil.

Side 31/32: Afgørende for miljøudviklingen er, at befolkningen, industrien, landbruget samt kommunen er bevidst om miljøets betydning.

Vil gerne sortere affald, hvis det har et formål.

Facebook Kommentarer