BorgermøderGeneralforsamling

Generalforsamling 26. oktober 2010

By 26. oktober 2010 december 30th, 2018 Ingen kommentarer
Antal deltagere: 41 – Borre Forsamlingshus

Forløb:

Formanden indledte med at byde velkommen og oplyste, at mødets formål jo primært var generalforsamlingen; men at bestyrelsen anså det for relevant at afholde et borgermøde i umiddelbart forlængelse af generalforsamlingen, således at lokalrådets bestyrelse fik mulighed for at høre – hvad rører der sig lokalt? Hvad vil man gerne have bestyrelsen tager op? kort sagt Hvad ønsker I af os?

Ad 1.

Bestyrelsen foreslog Torben Nielsen, der blev valgt med akklamation af forsamlingen. Torben konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, hvorefter man gik til dagsordnens pkt 2.

Ad 2.

Niels Aage fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen vedlægges som særskilt bilag. Der kom enkelte spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen:

 • Kan Webmasteren være én uden for bestyrelsen?
 • Hvorfor fik vi ikke del i nedrivningspuljen?
 • Opfordring til borgerne på Østmøn til at påpege, hvad vil vi med og på Østmøn!

Ad a. Vores Webmaster kan være ”allesteder” fra, bare vedkommende er god.
Maria Jensen tilbød at prøve kræfter med opgaven.

Ad b. Bestyrelsen mener, at sagen blev grebet forkert an af Vordingborg Kommune, så pengene gik andre steder hen.
Niels Aage mener, at der kommer en ny pulje, hvor vi i givet fald vil ” gå hårdt til kommunen”

Ad c. Niels Aage påpegede vigtigheden af, at så mange som muligt møder op til dialogmøderne – næste gang d 21.03.2011- og der giver sin mening til kende.

Beretningen herefter godkendt ved akklamation.

Ad 3.

Kassereren Torben N fremlagde regnskabet.

Ingen bemærkninger hertil, hvorefter det godkendtes ved akklamation.

Ad 4.

Inden valget blev der fra en deltager i forsamlingen givet udtryk for utilfredshed med sidste års valgmetode og forespurgt til, hvorvidt man ville ændre procedure; idet den pågældende ikke mente, at der var givet tilstrækkelig mulighed for opstilling af evt andre kandidater.

Formanden spurgte om forsamlingen ønskede skriftlig afstemning, hvilket dog ikke var tilfældet.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

 • Anne Marie Hørlyck – villig til genvalg
 • Birgit Parkdal – villig til genvalg
 • Henny Skov Jørgensen – villig til genvalg
 • Jens Haubroe- villig til genvalg
 • Ole Meyer – ønsker ikke genvalg.
  Bestyrelsen vil foreslå Maria Jensen til denne plads.

Efter en kort præsentation fra hver enkelt, blev forsamlingen forespurgt, om der var en modkandidat til den pågældende. Dette var ikke tilfældet for nogen af de ovennævnte bestyrelsesmedlemmer, der alle blev genvalgt ved akklamation.

Maria Jensen blev valgt til den ledige plads efter Ole M. ligeledes ved akklamation.

Ad 5.

Intet til Eventuelt.

Niels Aage rundede af med at udtrykke bestyrelsens ønske og mål:
at repræsentere hele Østmøn.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen

Borgermøde

Der blev en god debat, hvor følgende områder blev drøftet.

 1. Hjertebjerg Skolens fremtid mv
 2. Udvikling af Østmøn
 3. Akutbilen, skadeklinik mv
 4. Privatisering af veje
 5. Buskørslen og heraf afledte problemstillinger mv -cykelstier
 6. Vindmøller
 7. Hvordan tiltrækker vi nye borgere til Østmøn?

Spørgsmål og svar

Ad 1.

Har bestyrelsen i lokalrådet haft kontakt med lærere m fl ?

Der har ikke været drøftelser efter dialogmødet, men bestyrelsen vil tage kontakt til Leif Iversen desangående.

Prisniveauet for leje af skolelokaler til hobbybrug er for høje sammenlignet med Kridthuset, hvorfor ? Endvidere efterlyses en behovsanalyse til brug for det videre arbejde med kortlægning af, hvad kan vi bruge Hjertebjerg Skole til !

Prisfastsættelsen foretages af kommunen. Der kan en gang om året søges om lokaleleje samt tilskud til aktiviteter.

Under debatten blev det vedtaget at nedsætte en gruppe bestående af foreløbigt Lone Hammer, Anne Fischer og Maria Jensen med henblik på nærmere kortlægning af behov, anvendelsesmuligheder mv . Lone er initiativtager til 1.møde.

Ad 2.

Opfordring til at efterspørge politikernes holdning til Hvordan udvikler vi Østmøn? Hvad vil I egentligt med Østmøn? Hvis vi skal leve af turismen, hvad vil I så gøre fra kommunalt hold?

Kommentarerne noteret- er oplagte emner til debat på dialogmøde.

Ad 3.

Var det ikke muligt at få samtlige lokalråd til at stå sammen om en henvendelse til regionen om at fastholde lægerne v .akutambulancen?

Spørgsmålene vil blive taget op ved en henvendelse til Jens Ravn

Åbningstiden på skadeklinikken i Stege er blevet for begrænset, den ønskes udvidet

Spørgsmålene vil blive taget op ved en henvendelse til Jens Ravn

Ad 4.

Generel utilfredshed med kommunens privatisering af veje efter kommune-sammenlægningen. Vejene overdrages uistandsatte og tilsyneladende noget vilkårligt

Spørgsmålet om privatiseringskriterier og vejenes tilstand har flere gange været drøftet, men vi tager det gene op igen, bl.a. set i lyset af, at der er lovforslag om- at vejene skal være istandsat ved overdragelse til privatvej. Der var i den tidl MØN kommune en sådan aftale.

Ad 5.

Hvordan skal vi kunne fastholde og ikke mindst tiltrække borgere til Østmøn ,når man nærmest ”Stavnsbindes” til matriklen?
Hvis man ikke er bilist- er mulighederne for at deltage i aktiviteter meget indskrænkede- det gælder både vores ældre medborgere , men også i høj grad skole- og børnehavebørnene !
Kunne der evt være en ide i, at skolebusserne får mulighed for at medtage passagerer?
Kunne man evt nøjes med færre afgange end tidligere, men dog således at der var busdrift?
Generelt: Buskørslen er utilfredsstillende – man lukker et område ned, når den offentlige trafik ikke er tilstede!

Problematikken har været drøftet adskillige gange, også på fællesmøde for lokalrådene, men svaret er ” Kassen er tom ” og ud fra statistiske beregninger er driften ikke rentabel. Bestyrelsen vil fortsat være meget opmærksom på problematikken og rette henvendelse herom.
Ole Ørum gjorde opmærksom på, at der har været underskriftsindsamling i Sømarke. Tilbød at undersøge nærmere, hvad der er af behov . Birgit P vil gerne være ” primus motor” i en sådan undersøgelse.

Hvad sker der på cykelsti-området?

Stien mellem Hjertebjerg – og Borre pt skrinlagt grundet manglende midler.
Torben N redegjorde nærmere for Hjertebjerg – Keldby forsinkelsen.
Men cykelstier er stadig højtprioriteret i lokalrådet/ bestyrelsen

Ad 6.

Hvad er lokalrådets holdning til Vindmølleplanerne?

Bestyrelsen har ikke et fællessynspunkt på området.

Emnet bragte livligt debat i forsamlingen, hvorfra der kom mange forskellige synspunkter Nogle mener at det er ok, så længe de opstilles, hvor de ikke genere beboeres udsyn mv.
Andre at Ok, hvis placeres i havet.
Nogle at vindmøllerne for en naturlig følge af, at vi ønsker at være miljø –og klimabevidste.
Et synspunkt ang kæmpevindmøllen (forsøgsvindmøllen) var, at den kunne gøres til genstand for kunstnerisk udsmykning!
Og skal der i givet fald ydes kompensation til direkte berørte/generede af kæmpevindmøllen i form af et engangsbeløb og løbende godtgørelse i den tid, den står!

Ad 7.

Hvordan tiltrækker vi nye beboere til Østmøn?

N Aage oplyste, at bosætning var drøftet på vores seneste dialogmøde og at han efterfølgende havde modtaget en opringning fra kommunen med ønske om, at vi skulle konkretisere, hvad vi mener, der skal til.

Der kom også her en god debat, men kendetegnende var, at det var nemmere at sige, hvad der ikke skal til, herunder også manglende bredbåndsforbindelse og i øvrigt jf de tidligere debatterede emner.
Men alle var enige om, at vi skal blive bedre til at sælge os selv. Som en fremhævede, så gælder det om at få SOLSKINS-historierne frem – at gøre noget mere PR- hvorfor vælger jeg at pendle fra Møn til XX i stedet for at flytte – at få tilflyttere til at fortælle : jeg/vi valgte netop MØN fordi …
Herefter sluttede borgermødet. N Aage takkede på bestyrelsens vegne for fremmødet og den livlige debat.

1

Dagsorden

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Økonomi
Valg til bestyrelsen
Eventuelt
2

Efter Generalforsamlingen

Borgermøde

BILAG

Facebook Kommentarer