BorgermøderGeneralforsamling

Generalforsamling 23. oktober 2013

By 23. oktober 2013 december 30th, 2018 Ingen kommentarer
Generalforsamlingen blev afholdt i Borre Forsamlingshus med 55 tilmeldte deltagere.

Forløb:

Lokalrådets formand, Torben Nielsen, bød velkommen og mindede (som sædvanlig) om, at det af hensyn til serveringen er vigtigt at huske at give besked om sin deltagelse i generalforsamlingen

Ad 1.

Knud Larsen blev valgt. Han takkede for tilliden og erklærede generalforsamlingen for retmæssigt indkaldt

Ad 2.

Torben Nielsen gennemgik den skriftlige beretning, som efterfølgende er lagt ud på lokalrådets hjemmeside, oestmoen.dk

Beretningens hovedpunkter var:

 • Kloakering i Magleby
 • Fibernet i Magleby
 • Telebus
 • Møde med kommunaldirektøren
 • Projekt landsbyplaner på Østmøn
 • Styregruppe for kystturisme
 • Ny lokalplan for Klintholm Havn
 • Årets dialogmøde
 • Møde om landsbyer den 8. oktober
 • Nærdemokratimodel og LUP
 • Møn Nu

Derudover information om valgmøde den 30. oktober i Tøvelde forsamlingshus og en tak for godt samarbejde og for opbakning til bestyrelsen og borgerne på østmøn. Og tak til pressen for godt samarbejde.

Dirigenten foreslog, at generalforsamlingen efterfølgende kommenterede et punkt ad gangen.

Kloakering og fibernet:

Der er stor utilfredshed med Vordingborg kommunes kloakering af Magleby. Lokalrådet har skrevet til kommunen for at få afklaret sagsbehandlingen omkring kloakeringen og borgernes rettigheder i forbindelse med betaling for tilslutning til det nye kloaksystem. Vordingborg kommunes svar vil blive lagt på lokalrådets hjemmeside og blive sendt til de implicerede pr. mail, så snart det foreligger. Det skal afklares, om der er mulighed for at søge økonomisk støtte fra puljen til nedrivning og renovering. Der blev opfordret til, at der arbejdes på at få mulighed for fibernet på hele østmøn. Torben Nielsen udtrykte undren over, at det hidtil er blevet afvist, at der kunne sluttes brugere til de net, der allerede er lagt i jorden til for eksempel Liselund.

Trafik:

Den nye ordning vedr. telebus er taget til efterretning. Der er mulighed for at bruge flextur i ydertider, hvis blot man har bestilt bussen inden kl. 18. Der blev i øvrigt gjort opmærksom på Møn Nu’s arbejde med et system til organisering af samkørsel.

Der køres alt for hurtigt gennem flere af de små byer til stor fare for beboerne. Lokalrådet har allerede taget hul på en drøftelse af, hvordan trafikken kan reguleres, så borgerne kan være trygge, samtidig med at det skal være muligt at komme igennem med lastbiler og landbrugsmaskiner. Vil det for eksempel være en ide at sætte fotofælder op? Det er kritisabelt og til gene for trafikken, at større træer ud til vejene ikke bliver vedligeholdt og beskåret, hvilket er den enkelte grundejers opgave.

Vordingborg kommune har projekteret cykelsti til Møns Klint i 2020 – men samtidig aflyst projektet til Klintholm Havn. Lokalrådet har protesteret over prioriteringen.

Nedrivning:

Ikke alle var lige tilfredse med, at Antikforretningen ved kirken i Borre er revet ned; men nedrivningen har givet lys og luft til området, og Nøddely kan med få greb blive synligt. Lokalråd og borgere ser gerne, at der bliver etableret et lille torv og åbnet op til Nøddely. Der blev opfordret til, at der laves en plan, så bevaringsværdige ejendomme ikke bevidstløst rives ned.

Kriegers Flak og havneområdet i Klintholm Havn:

De store skibe, der arbejder med klargøring og opstilling af vindmøller ved Kriegers Flak, kan slet ikke komme i havn i Klintholm. Planen er imidlertid også, at der alene satses på at udvide havnen, så den får kapacitet til at være servicehavn for projektet. Der vil formodentlig være en del stillinger i at kunne levere proviant og andre serviceydelser – både under anlægsarbejdet og senere, når vindmølleparken skal vedligeholdes. Der blev opfordret til, at der foretages en konsekvensanalyse i forbindelse med udvidelse af havnen – hvad betyder det for vandmiljøet etc. Der ligger formodentlig allerede nogle restriktioner, som der skal tages højde for. Og adgangsvejen til servicehavnen skal overvejes. Når/hvis havnen skal udvides, vil de røde og hvide fiskerhytter på havnen komme i spil. Der arbejdes på en model, hvor en del af hytterne – og dermed miljøet – kan bevares. Ålekroen er ryddet – måske kan det område bruges til nogle af hytterne. Der blev lagt vægt på, at ændringen af Klintholm Havn skal være afbalanceret, så både beboere i Klintholm, turisme og erhverv tilgodeses. Det er lokalrådets håb, at en strategiplan kan udvikles og diskuteres i et godt samarbejde i en god tone.

Derefter blev beretningen – som generalforsamlingen i henhold til vedtægterne ikke skal godkende – taget til efterretning.

Ad 3.

Regnskabet, som bestyrelsen havde godkendt, blev gennemgået og taget til efterretning.

Ad 4.

På valg var Anne Fischer Gejl, Jette Kølle, Per Lundsager, Ole Ørnum og Torben Nielsen.

Alle var villige til genvalg. Der var ikke andre kandidater.

Alle blev genvalgt uden afstemning.

Suppleant Birgit Parkdal blev genvalgt.

Ad 5.

Ingen bemærkninger til eventuelt.

 

Knud Larsen og Torben Nielsen takkede generalforsamlingen for et godt møde.

Borgermøde

Lokalrådets oplæg vedr. Strategidrøftelse på østmøn – udviklingsplan, var udsendt sammen med dagsorden for generalforsamlingen.

Oplægget er lagt på lokalrådets hjemmeside.

Jan Schlegel præsenterede oplægget og begrundede lokalrådets ønske om at arbejde med udviklingsplaner:
faldende befolkningstal, stigende gennemsnitsalder med deraf følgende konsekvenser bl.a. større afstand til læge og anden sundhedspleje, større afstand til skoler og børnehaver, tomme ejendomme, butiksdød – en udvikling, der måske kan vendes med en strategisk, overordnet udviklingsplan.

Vordingborg kommune bakker op om lokalrådenes arbejde ved at afsætte midler, som kan søges anvendt til lokalrådenes projekter. Lokalrådet ønsker at nedsætte en projektgruppe – i første omgang bestående halvt af lokalrådsmedlemmer, halvt af andre østmøn-borgere.

Borgermødet gav både konkrete bud på konkrete projekter og ideer til mere overordnede projekter: Af de mere konkrete:

 • Forskønnelse af Magleby og formidling af kultur og lokalhistorie med etablering af en naturlegeplads med madpakkehus ved Magleby kirke.
 • Vedligeholdelse af kirkestien bag Magleby kirke
 • Promovering af Østmøns julerute, som østmønske kunstnere og kunsthåndværkere afholder hvert år på 2. søndag i advent.
 • Etablering af et torv på den tomme plads over for Brugsen i Borre.
 • Byfesttraditioner – eventuelt i Jydelejet.
 • Etablering af et større foreningsbaseret solcelleanlæg.

Af de mere overordnede: Hvordan kan man vende udviklingen?

 • Vi skal alle have adgang til fibernet.
 • Bankerne skal være villige til at låne penge ud til boligkøb.
 • Vi skal stille prøveboliger til rådighed.
 • Vi skal alle arbejde for at udbrede kendskabet til Møn (og ikke lægge skjul på, at vi er glade for at være her).
 • Vi skal arbejde for lavere skat i yderområder.
 • Turismelandsbyer:
  hvis ejendomsskatterne var lavere, kunne man måske købe gamle huse og sætte nødtørftigt men pænt i stand med henblik på billig udlejning til turister. Vi skal gøre en aktiv indsats for at få forretningslivet til at leve. Dagli’Brugsen i Borre har de seneste år haft et mindre underskud og klarer sig udelukkende på grund af turismen. Udenlandske turister undrer sig over, at landsbyerne er så dårligt vedligeholdt. Der opfordres til, at det afdækkes, hvilke huse der er bevaringsværdige, så der kan laves en strategi for renovering og forskønnelse af landsbyerne.

Følgende meldte sig på mødet til at deltage i arbejdet med en udviklingsplan for østmøn:

Hans Sattrup, Per Manniche Larsen, Karin Blendstrup, Niels, Hanne, Brita Riise, suppleant Bea Bjørnsten

1

Dagsorden

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Økonomi
Valg til bestyrelsen
Eventuelt
2

Efter Generalforsamlingen

Borgermøde

BILAG

Facebook Kommentarer