BorgermøderGeneralforsamling

Generalforsamling 9. oktober 2012

By 9. oktober 2012 december 30th, 2018 Ingen kommentarer
Antal deltagere: 45 – Borre Forsamlingshus

Forløb:

Torben Nielsen bød velkommen og bad om, at man af hensyn til servering af anretning huskede at melde sig til generalforsamlingen.

Ad 1.

Knud Larsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Knud Larsen bad om, at der for en sikkerheds skyld blev valgt to stemmetællere. Inge-Lise Olsen og Johnny Holst blev valgt.

Ad 2.

Torben Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning.

Beretningen er vedlagt referatet som et selvstændigt dokument.

Dog skal det fremhæves, at datoen for næste dialogmøde er d. 4. marts 2013.

Kommentarer og spørgsmål til beretningen:

  • Flot beretning – meget aktivt lokalråd
  • Bekymring for, at der ikke bliver afholdt noget offentligt møde om kloakeringen. Mange i Magleby vil få store økonomiske problemer, og man ved ikke, hvornår der sker noget. Lokalrådet følger op på det og kan evt. arrangere mødet. Mødet skal arrangeres hurtigst muligt.
  • Kommunen planlægger at udarbejde en ny lokalplan for Klintholm Havn, som vil komme i forhøring i lokalrådet. Der har været afholdt møder med bl.a. Siemens og Dong for at få klarlagt, hvilke krav der fra deres side stilles, for at Klintholm Havn kan fungere som servicehavn for den planlagte vindmøllepark ved Kriegers Flak. Der er en del restriktioner fra Naturstyrelsens side.
  • Hvorfor bliver de nye cykelstier anlagt i begge sider af vejen ?
    Det er blevet oplyst, at det er af hensyn til sikkerheden, hvis der er mange sideveje og indkørsler på strækningen.
  • Arbejdes der på at skabe bedre internetforbindelse på Østmøn?
    Lokalrådet nævner dette emne overfor kommunen ved enhver given lejlighed.

Beretningen blev godkendt.

Ad 3.

Torben Nielsen gennemgik regnskabet. Lokalrådet modtager 18.000 kr om året fra kommunen. Der er gemmes reserve, så det er muligt at afholde ekstra møder, hvis behovet opstår. Regnskabet var godkendt af bestyrelsen og skal ikke godkendes af generalforsamlingen.

Ad 4.

Anne Marie Hørlyck og Jens Haubroe var på valg og var villige til at modtage genvalg.

Birgit Parkdal og Henny Skov Jørgensen var på valg og ønskede ikke genvalg.

Maria Jensen var fraflyttet Østmøn og genopstillede derfor ikke.

Martha Joensen, Jan Schlegel og Lars Christoffersen var villige til at stille op.

Anne Marie Hørlyck, Jens Haubroe, Martha Joensen, Jan Schlegel og Lars Christoffersen blev valgt.

Ad 5.

Forslag om, at lokalrådet i samarbejde med Borre Borgerforening og Dagli’Brugsen i Borre køber en hjertestarter, som opsættes ved Dagli’Brugsen. Lokalrådet er positivt, og bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Der blev udtrykt ønske om en suppleant til lokalrådets bestyrelse. Birgit Parkdal blev valgt som suppleant

Borgermøde

Følgende emner blev debatteret:

Menighedsrådet:

Martha Joensen fortalte på vegne af menighedsrådets formand om arbejdet i menighedsrådet. Det er et ansvarsfuldt job med bl.a. ansvar for økonomi i forbindelse med vedligeholdelse og lønninger. Det kræver mange kræfter og ideer at holde kirken synlig, især som tiderne er nu. Af de mange aktiviteter, som finder sted og kan ønsket øget, kan nævnes aftenmøder/foredrag, koncerter, aftensang, fyraftensgudstjenester. Der er også som noget nyt afholdt høstmarked. Kostalden ved præstegården i Magleby er indrettet til et godt mødelokale. Menighedsrådet ønsker et samarbejde med lokalrådet. Det kræver ildsjæle at gøre noget for dette lille samfund – ellers risikerer det at dø. Menighedsrådet er åbent. Lokalrådet er også positivt og mener, at det vil være muligt at samarbejde om forskellige arrangementer.

Fibernet:

Hvordan foregår planlægningen af fibernet på Møn ? Det blev oplyst, at alle offentlige bygninger skal have fibernet, men der kan gå lang tid, før det når ud til private. Der blev givet udtryk for, at investering i fibernet måske er den vigtigste investering, der kan gøres for ”udkantsdanmark”. Opfordring til at alle går ind på SEAS’ hjemmeside og giver udtryk for interesse. Stor opbakning fra lokalrådet til at gøre noget ved dette emne. Lokalrådet kan kontakte SEAS og evt. andre og bede om informationsmøde. Lokalrådet blev opfordret til at kontakte Møn Nu og kommunen. Emnet kan tages op d. 8. november, hvor samarbejdet mellem kommune og lokalråd skal evalueres.

Kloakering:

Lokalrådet kontakter kommunen og tager initiativ til, at der hurtigt afholdes et offentligt møde om kloakering. Økonomien kan blive et stort problem, ikke kun i Magleby men på hele Østmøn. Der blev udtrykt ønske om information om lokale, alternative rensningsanlæg, som det f.eks. er set på Vestmøn. Sådanne anlæg koster ca. det samme som kloakering at etablere, men man sparer den årlige afledningsafgift. Lokalrådet vil gerne være behjælpelig med at arrangere møder med information om sådanne anlæg, men ser gerne at drivkraften kommer fra nogen udenfor lokalrådet.

Solcelleanlæg:

Der blev udtrykt interesse for at stifte et lav, som kan arbejde med alternativ energi, f.eks. et stort fælles solcelleanlæg. Lokalrådet vil gerne støtte dette. Det blev foreslået, at få Erhvervs- og selskabsstyrelsen til at komme og fortælle om emnet. Lokalrådet tager emnet op indenfor det næste halve år.

Akuthjælpere:

Der er ønske om at få etableret et akuthjælperhold på Østmøn. Udannelsen foregår i Slagelse, og det kommer måske på tale med et i Klintholm Havn. Men det ser ud til, at det er svært at få folk til at melde sig. Et problem er, at man ikke må være fyldt 65 år, når man melder sig. Et andet kan være, at folk er bange for ikke at slå til i de alvorlige situationer, de kan komme ud til. Der vil blive afholdt førstehjælpskursus i menighedsrådet, og her kan man tage emnet op. Det blev også foreslået, at man kunne nå ud til yngre mennesker via Hjertebjergskolen.

Trafikproblemer:

Der køres alt for stærkt på Klintholm Havnevej. Der er også problemer på Søndre Landevej, som er meget smal, og det er derfor svært at passere store køretøjer. Kommunen er i gang med at lave en trafiksikkerhedsplan, og lokalrådet vil indberette disse problemer til kommunen igen – det er gjort tidligere.

Børnenes bustransport:

Der blev udtrykt ønske om, at kommunen betaler børnenes bustransport til konfirmandundervisning, i stedet for som nu hvor menighedsrådet dækker udgiften. Ligeledes ønske om at kommunen betaler børnenes bustransport til idræt. Der er brug for støtte til børnene i ”udkantsdanmark”. Lokalrådet kan henvende sig til kommunen.

1

Dagsorden

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Økonomi
Valg til bestyrelsen
Eventuelt
2

Efter Generalforsamlingen

Borgermøde

BILAG

Facebook Kommentarer