BorgermøderGeneralforsamling

Generalforsamling 6. oktober 2009

By 7. oktober 2009 december 30th, 2018 Ingen kommentarer
Antal deltagere: 48 – Tilmeldt 51,men afbud fra 3 grundet sygdom

Forløb:

Velkomst ved formanden: Niels Aage Poulsen

Ad1.

Torben Nielsen valgt til dirigent. Fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet / bekendtgjort ved annoncering i 2 dagblade samt på hjemmesiden.

Ad 2.

Formanden Niels Aage Poulsen fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen vedlagt som bilag.

Fra salen fremkom følgende bemærkninger til punkterne i beretningen:

 • Ros for beretningen og til det arbejde, der er udført i og af lokalrådet.
 • Bemrækninger i relation til trafikproblematikken
  • Den øgede trafik på Sønder Landevej som følge af GPS vejledning, landevejen er ikke gearet til hovedtrafikåre.
 • Imponerende fremlæggelse. Vigtigt at lokalrådene netværker indbyrdes.
 • Demokratiudvalgets rolle. Debat om hvorvidt lokalrådets møder skal være åbne eller alene for den valgte bestyrelse!

Lokalråd Østmøn har valgt at holde “lukkede ” bestyrelsesmøder og ad hoc borgermøder og ønsker at fastholde denne model, da den efter lokalrådets / bestyrelsens opfattelse er den mest givtige og inspirerende for rådets arbejde.

Problematikken omkring Lokalråd Midtmøns situation drøftet.

 • Nedlægges formentlig grundet manglende opbakning/ fremmøde fra lokalbefolkningen.

 

 • Ros til hjemmesiden og til lokalrådets åbenhed og tilgængelighed.

 

Beretningen herefter godkendt og taget til efterretning.

Ad 3.

Kasseren – Torben Nielsen – fremlagde beretning og regnskab.

Ingen bemærkninger. Regnskabet taget til efterretning

Ad 4.

Bestyrelsen havde ønske om vedtægtsændringer for så vidt angår :

1. bestyrelsens sammensætning (Nyt: halvdelen af bestyrelsen på valg i lige og den anden halvdel i ulige år)

2. Generalforsamlingens indkaldelse og afholdelse. (nyt pkt – generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned)

Vedtægtsændringerne blev gennemgået af dirigenten.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder hvem der sidder i 1 hhv. 2 år.

Ændringerne enstemmigt vedtaget.

Ad 5.

Fra den hidtidige bestyrelse erklærede følgende sig villige til genvalg : Niels Aage Poulsen – Birgit Parkdal – Jette S Kølle – Torben Nielsen – Ole Meyer – Jens Haubroe – Anne Marie Hørlyck – Henny Skov Jørgensen.
Alle blev genvalgt.

 

Derudover indvalgtes 2 nye medlemmer: Ole Ørnum og Per Lundsager

Ad 6.

Under pkt. eventuelt – ingen bemærkninger.

Herefter afsluttede Niels Aage P generalforsamlingen med tak til forsamlingen og gav ordet til Torben Nøhr med en bemærkning om, at det henstilledes at debatten kom til at dreje sig om forvaltningsområdet og ikke politik.

Torben Nøhr indledte med en kort introduktion om hans tilhørsforhold til Møn og hans beskæftigelsesområde i storkommunen Vordingborg.

Han bemærkede, at vi er meget aktive på Østmøn med “gang i” mange ting og nævnte bl a følgende områder:

 •  Geocentret, (kommunen er gået ind med en underskudsgaranti)
  hvor udviklingen heldigvis er meget positiv med en stigende omsætning
 • Klintholm Havn, hvor der er udarbejdet nye lokalplaner for Røgeriet, Søbadet og Ålekroen, men hvor den økonomiske udvikling desværre spændte ben for realisation af de 2 sidstnævnte.
 • Havmølleparken v Kriegers Flak, hvor Klintholm er på tale som servicehavn.
 • Mandemark Naturprojekt.
 • Borre som foregangsmænd på byfornyelsesområdet.
  Nævnte at teknikudvalget har beslutte at søge midler fra puljen til nedrivning / eller istandsættelse af “nedrivningsmodne” ejendomme.

Torben Nøhr redegjorde herefter for følgende områder:

 •  kommunens legepladser, hvor økonomien ikke levner penge til istandsættelse i h.t. den udmeldte plan – hvert 3 år og oplyste at der ikke p.t. var nogen mulighed for reetablering af nedlagte legepladser (bl a Klintholm Havn)
 • Trafikudviklingen. Opfordring til at benytte telebusserne, idet de er nedlæggelsestruede p.g.a. for ringe benyttelse.
 • Cykelstier. Der er ikke penge til etablering af cykelstier på kommunens budget indenfor de næste 4 år, men der er søgt statsmidler til strækningen Udby – Keldby.
 • Trafiksikkerhed. Der er ikke afsat penge hertil i den kommende 4 årsperiode. Der er udarbejdet trafiksikkerhedsplan, så man ved hvor de “sorte pletter” findes; desværre er der kun afsat 0,5 mio til brug for hele storkommunen.
 • Hurtigbusser. Movia søger statsmidler til etablering af en hurtigrute Stege – Præstø – Bårse – Kbh., hvilket bakkes op af kommunen.
 • Miljø.
  • Ad Risbækvej 5 :
   Har haft et langt og lærerigt forløb. Sagen er påklaget til Miljøklagenævnet.
  • Ad Spildevand.
   Kommunenalbestyrelsen har godkendt planen. Den vil koster storkommunens borgere 1 mia kr over de næste 10 år.
  • Kloakering foretages således:
   2010 i Mandemarke og Busene
   2011 Pollerup
   2012 Magleby.
  • I årene 2013 – 2016 udbygges rensningsanlægget i Klintholm Havn og anlægget i Borre nedlægges. Der pågår i øjeblikket en gennemgang af ejendomme beliggende i det åbne land . Planen kan ses på kommunens hjemmeside.
  • Haveaffaldspladsen i Borre forbliver
  • Kommuneplanen forventes godkendt snarest.
   Kommunen har sagt ja til at være klimakommune og har indgået klimapagt vedrørende klima, energi, energibesparelser, CO2 venlige byer dvs reduktion af CO2 udslip i forbindelse med byindretning og infrastruktur.

Spørgsmål og svar

Hvor mange penge bruges på parkeringspladser, når der ikke er råd til cykelstier?

Ikke voldsomt mange, kun i Vordingborg Sydhavn.

Efterlysning af bedre koordinering af busdriften!

Hvorfor kører man konsekvent med de store ledbusser -og hvordan hænger busdriften sammen?

Anvendelse af ledbusserne er Movias beslutning. Busserne udskiftes inden for kort tid med alm busser. I øjeblikket sendes der reelt 100 kr med hver passager på Østmøn

Ang legepladser: Hvis forældre eller andre selv bekoster etableringen af pladsen, kan man så opnå kommunens godkendelse?

Ja, hvis pladsen opfylder kravene såvel ved etablering som ved den årlige besigtigelse.

Ang cykelstier: Hvis man “selv” søger om midler ved fonde etc, vil kommunen så gå ind og være med til at dække?

Det må kunne forventes.

Ang trafiksikkerhed:

Muligheder for bump, chikaner og evt skiltning?

Der er ikke pt midler til bump/chikaner, men opsætning af skilte er formentlig stadig muligt.

Ang busdrift mv.:
Efterlysning af sene busafgange Forringet service til dagcenterbrugere, telebussen kører ikke længere “op til døren”

Henviser til pjecen: Brug din bus – og opfordrer til at bruge flexbussen. Vil tage problematikken om telebus med hjem.

Slåningstidspunkter på vejgrøfterne, idet man har konstateret at kommunens vejfolk har foretaget slåning midtsommer på grøfterne mellem Mandemarke og Busene.

Der må ikke slås midtsommer, tager spørgsmålet med tilbage, da det forlyder at det er kommunens vejfolk, der har foretaget slåningen!

Sdr Landevej: Ønske om fartnedsættelse Udmundingen i Klintholm Havnevej, herunder ændring af hidtidige dobbeltoptrukne linie på Klinth.Havnevej

Forblev Ubesvaret; men spørgsmålet medførte debat, herunder om skiltningen er god nok!

Hvorfor nedlægges Borre Rensningsanlæg i 2013?

Lever ikke op til miljøkravene og en udbygning vurderes ikke at være rentabel.

Ang Klima og Miljø mv:
Ralsugning,hvad kan vi gøre for at mindske – hvad er regelsættet? Hvad er konsekvenserne af ralsugningen?

Svar fra Ole Meyer ,der gav udtryk for at der må indgives klage for at undgå at vi får ødelagt den kyst, vi har.

1

Dagsorden

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Økonomi
Ændringsforslag - Vedtægterne
Valg til bestyrelsen
Eventuelt
2

Efter Generalforsamlingen

Indlæg og debat ved Torben Nøhr

BILAG

Facebook Kommentarer