Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 6. december 2018

By 6. december 2018 januar 4th, 2019 Ingen kommentarer

1. Godkendelse af dagsorden.

Tilstede : Jan, Torben, Jens H. Stig, Ole, Jonas, Henrik, Jette, Kate

Afbud: Jens S

Afstemning af bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med generalforsamlinger er udsat til næste møde.

2. Godkendelse af referat fra 6. november 2018

Referat af 6. november blev godkendt.

3. Orientering til beboere om dialogmøde med indkaldelse af emner.

Forslag til mail ”Orientering fra Østmøn lokal” blev godkendt.

Dialogmøde den 20. februar 2019 planlægges ved næste møde.

Udvidet dagsorden sendes til politikerne.

4. Orientering om nærdemokrati udvalget (§ 17 stk. 4 udvalg).

20. november 2018 – intet referat på Vordingborgs Kommunes hjemmeside.

Der skal afholdes 3 lokale workshops i januar/februar – datoen er endnu ikke fastlagt.

Stormøde Lokalråd 22. januar 2019 – politikere endnu ikke klar til en dato.

§ 17 stk. 4 skal svares inden 29. januar 2019. Jan vil forfatte et læserbrev.

5. Orientering om hjemmeside v / Jonas.

Jonas mangler en kode fra Anette Guldberg til hjemmesiden så derfor har formanden måtte betale en faktura for at bevare den eksisterende hjemmeside.
Jonas plan er den, at han vil lave en hjemmeside hvor det han lægger ind går direkte over til Facebook.

6. Befolkningsprognose for 2018.

Jan gennemgik tallene og de viste en fremgang.

7. Nyt fra Klintholm Havn.

Havnefoged Kim Tolstrup havde den 23. november 2018 et møde med havnerådet.

Grønne områder ryddes og lodsbådene, der er privat ejet, er flyttet til Gedser.

Der er en indtægt på i alt 1.7. mill. Indtægten kommer fra 10.000 både og 521 autocampere. Det giver et overskud for havnen på i alt 500.000.

Der er kommet et nyt brugerråd på havnen hvor Torben er kommet med i bestyrelsen.

Bygningerne ved den gamle købmand er ved at blive ryddet op her i december og der forventes nyt bygget til foråret 2019.

8. Nyt om arbejdsgrupper fra mødet med foreninger v/ Jan.

Jan har rykket foreningerne.

Turisterne sviner i naturen og kommunen er underrettet.

2 grupper skal oprettes vedrørende mobil- og bredbånd.

Stig er blevet tovholder på arbejdsgruppen om mobil- og bredbåndsforbindelser.

Ole Hampenberg Andersen fra kommunen forfatter et brev vedrørende dækningsmulighed og flere master der skal opsættes.

Der mangler toiletter til Camønoen. Der er skrevet til borgmesteren og indtil videre frigivet 300.000 – 400.000 til dette. Derudover mangler der vandposter.

9. Ålebæk Strandvej 8.

Afventer kommunens svar fra vores høringsbrev. Vi har mulighed for at anke senere.

10. Meddelser

Lindholm

Der er 2 møder i Kalvehave henholdsvis den 13. og 17. december.

Torben spørger Lokalrådene om støtte til borgmesteren.

Økonomi Østmøn Lokalråd

Der er den 6. december 2018 kr. 1.916.00 tilbage.

Fibia sendes ud til medlemmerne.

Der er indbudt til møde for den kollektive trafik den 11. december – Kate deltager.

Stormøde den 22. januar 2019 kl. 18.00 alle lokalråd bliver inviteret. Husk at få kilometerpenge hos Torben.

Borre: Miljø

solcellepark er endnu ikke besluttet.

Borre: Dialogmøde med mekanikerværkstedet

Der er endnu intet sket.

Østmøn Lokalråd retter henvendelse i begyndelsen af det nye år.

11. Næste møde.

15. januar 2019 i Østerpol.

12. Eventuelt.

Der blev sagt tak til Jørn Borch Hansen for det gode bestyrelsesarbejde.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra 6. november 2018
3. Orientering til beboere om dialogmøde med indkaldelse af emner.
4. Orientering om nærdemokratiudvalget (§17 stk 4 udvalg)
5. Orientering om hjemmeside v/Jonas
6. Befolkningsprognose for 2018
7. Nyt fra Klintholm Havn.
8. Nyt om arbejdsgrupper fra mødet med foreninger v/Jan
9. Ålebæk Strandvej 8
10. Meddelser
11. Næste møde.
12. Eventuelt

DELTAGERE

Tilstede : Jan, Torben, Jens H. Stig, Ole, Jonas, Henrik, Jette, Kate
Afbud: Jens S

BILAG

Facebook Kommentarer