Bestyrelsesmøder

Referat af Bestyrelsesmøde 20. november 2012

By 20. november 2012 januar 6th, 2019 Ingen kommentarer
Ad. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer med orientering om lokalrådets arbejde

Torben bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Martha, Lars og Jan.

Torben orienterede om, at lokalrådet udbetaler 400 kr. til dækning af kaffe mv. til den, der lægger hus til møder.

Der udbetales 2 kr. pr. km. for udenøs kørsel i lokalrådets tjeneste.

Ad hjemmeside: Det blev aftalt, at Annette prøver at oprette et debatforum på oestmoen.dk. Når det oprettes, skal det aftales, hvordan bestyrelsen følger med i, hvad der sker på siden.

Ad. 2. Konstituering: valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer

Formand: genvalg af Torben

Næstformand: Jan

Sekretær: genvalg af Anne Marie

Kasserer: genvalg af Torben

Ad. 3. Evaluering og opfølgning af generalforsamling

Man drøftede det uhensigtsmæssige i opdelingen af indledende generalforsamling og et efterfølgende borgermøde.

En del dagsordenspunkter, som planlægges taget op under borgermødet, dukker alligevel op under generalforsamlingen; og når man så kommer til borgermødet, kan det virke kunstigt at tage emnet op igen. Det overvejes derfor, om vi fremover skal integrere generalforsamling og borgermøde således, at der som sædvanligt indledes med formandens beretning med efterfølgende debat og planlagte dagsordenspunkter. Til sidst afsluttes med valg til bestyrelsen.

Generalforsamlingen kostede ca. 6.000 kr. Kassebeholdningen udgør 20. november 24.438 kr.

Som opfølgning på generalforsamlingen/borgermødet drøftedes et samarbejde mellem lokalråd og menighedsråd.

Lokalrådets og menighedsrådets hjemmeside kan linke til hinanden. Vi kan evt. også indgå et samarbejde om foredrag.

Ole orienterede om fibernet. SEAS-NVE er i dialog med Møn NU. SEAS har ikke en decideret roadmap, men vurderer løbende behov og muligheder. Ole kontakter Christian Brix Hansen fra Møn NU.

Torben har modtaget mail fra Ea Trane om fibernet. Torben svarer.

På borgermødet udtrykte nogle interesse for at stifte et lav, som kan arbejde med fælles solcelleanlæg. Der er netop fremsat lovforslag om ændrede regler for anlæg og drift af solcelleanlæg. Jan gennemlæser den kommende lov med tilhørende lovbemærkninger til næste møde.

Torben oplyste, at der vil være uændret busdrift i 2013, men at der er lagt op til at sløjfe telebussen i 2014. Ang. betaling for børns bustransport til idrætsfaciliteter og konfirmandundervisning, skriver Jette og Anne Marie et brev til kommunen.

Forslaget om privatisering af små veje er taget af bordet i kommunen,  formentlig set i lyset af nye regler om den vedligeholdelsestilstand, vejene skal være i, inden kommunen kan privatisere dem.

Ad. 4. Planlægning af møde om kloakering

Der afholdes offentligt orienteringsmøde om kloakering d. 4. december kl. 19 i Borre forsamlingshus. Mødet er arrangeret af Vordingborg Forsyning, Vordingborg Kommune og Østmøn Lokalråd.

Torben søger at få vedtaget en dagsorden for mødet som følger:

  1. Med et kort orienteres om kravene til spildevandsrensning på hele Østmøn, herunder hvilke løsninger der kan honorere de enkelte krav.
  2. Orientering om kloakering i Magleby, herunder problemerne med finansiering.

Torben vil kontakte nogle af kommunalbestyrelsesmedlemmerne for deltagelse.

Ad. 5. Meddelelser

Torben og Jens har deltaget i et stormøde d. 8. november om nærdemokrati i Vordingborg Kommune.

Lokalrådet har fra Vordingborg Kommune modtaget en æske med kort over korte rundture

Torben orienterede om mødet d. 14. november med Natursekretariatet om grønne udviklingsplaner. Torben, Jette, Jens og Jan deltog. De relevante afsnit drøftes i borgerforeningerne i hhv. Klintholm Havn og Borre. Det blev aftalt, at borgerforeningerne selv kan komme med bemærkninger til kommunen, men med kopi til lokalrådet.

Landsbyforum holder formandsmøde d. 16. januar om fælles problemer.

Landsbyforum beder om en bevilling på 200 kr., hvilke bevilges.

Ad. 6. Aktiviteter i vinter (dialogmøde 4. marts)

Indtil videre er kun planlagt møde om kloakering d. 4. december og dialogmøde d. 4. marts.

Ad. 7. Henvendelse fra Borgerforening (hjertestarter, indvielse af cykelsti)

Borgerforeningen i Borre beder om medfinansiering af hjertestarter uden for Brugsen i Borre. Også Brugsen og kirken vil deltage i finansieringen. Der er søgt om tilskud fra Tryg-Fonden, som først tager stilling til marts.

Lokalrådet er positiv over for henvendelsen.

Borgerforeningen i Borre beder endvidere om lokalrådets medvirken til indvielse af cykelstien, når den er færdig.

Lokalrådet er positiv over for henvendelsen.

Ad. 8. Dato for næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 28. januar kl. 19.00 hos Lars

Ad. 9. Eventuelt

Jan omtalte, at Landdistriktspuljen for 2013 på 22,1 mio. kr. prioriterer projekter, der sætter fokus på turisme i landdistrikterne og nedrivning og genanvendelse af byggematerialer.

Jan spørger Møn Nu, om de har gang i noget.

DAGSORDEN

1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer med orientering om lokalrådets arbejde
2. Konstituering: valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer
3. Evaluering og opfølgning af generalforsamling
4. Planlægning af møde om kloakering
5. Meddelelser
6. Aktiviteter i vinter (dialogmøde 4. marts)
7. Henvendelse fra Borgerforening (hjertestarter, indvielse af cykelsti)
8. Dato for næste møde
9. Eventuelt

DELTAGERE

Deltagere: Torben Nielsen, Jens Haubroe, Martha Torgard Joensen, Ole Jon Ørnum, Anne Gejl Fischer, Jan Schlegel, Jette S. Kølle, Lars Christoffersen, Per Lundsager og Annette Guldberg

Afbud: Anne Marie Hørlyck

Fraværende:

BILAG

Facebook Kommentarer