Bestyrelsesmøder

Referat af Bestyrelsesmøde 28. august 2012

By 28. august 2012 januar 6th, 2019 Ingen kommentarer
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

Ad. 2. Godkendelse af ref fra 26 april 2012

Referat godkendt

Det er tidligere aftalt, at referat er godkendt medmindre der gøres indsigele senest 14 dage efter udsendelse. Punktet udgår derfor af fremtidige indkaldelser.

Ad. 3. Meddelelser

Fra formanden :

Lokalrådet er tilmeldt MØN NU, formanden har deltaget i både stormødet og orienteringsmødet.

Vil holde os løbende orienteret.

Vi har modtaget indbydelse fra kommunen til møde i Mern d 08 nov 2012 kl 19 :00 ang. koncept for lokale udviklingsplaner.

Formanden har svaret vedr. Vindmøllerne i Koster.

Jette

Orienterede om problemer i forbindelse med skolebus og den manglende adgang til gratis transport i alm. bus i forbindelse med bl.a. konfirmationsforberedelse, sportsaktiviteter mv. Dette medførte en debat om forholdet, herunder et møde med Martha om hvordan sagen evt kan løses

Jens foreslog, at man kunne indsamle busbilletter og indsende regning til kommunen.

Ad. 4. Planlægning af generalforsamling d 09 oktober 2012

Forsamlingshuset i Borre er bestilt.

Generalforsamlingen kører efter hidtidige koncept. – Generalforsamling efterfulgt af borgermøde.

Følgende er på valg : Birgit, Jens, Anne Marie, Henny ( ønsker ikke genvalg) samt Maria ( ønsker ikke genvalg ,fraflyttet) – Nye kandidater ?

Forslag til dirigent : Niels Brixtofte ( Torben tjekker med NB)

Jens meddelte at han ikke kunne deltage d 09 okt.

Emner til borgermødet efterlyses, besked til formanden – Følgende kunne være relevante:

  • Bus i forbindelse med konfirmationsforberedelse, sportsdeltagelse mv.
  • Kørsel med tunge køretøjer.
Ad. 5. Dialogmøde om trafiksikkerhed d 05 sept 2012

Torben deltager i møde ang. Trafiksikkerhed d 05 sept 2012

Ad. 6. Traktorer på landevejen – vejkassernes tilstand

Foranlediget af henvendelse fra Birgit om de gener, der er i forbindelse med store tunge traktorer m.fl. der ikke udviser den fornødne hensyntagen til især ”bagfrakørende” – drøftedes problematikken omkring kørsel.

Problemet er ikke mindst i denne tid med høstmaskiner osv.

Jette oplyste, at der er lovregel på området, der præciserer ,at såfremt et køretøjs yderste hjulpar overskrider midterlinien skal denne trække ud til siden og give plads.

Torben gjorde opmærksom på, at der fra landboforenings side gøres en stor indsats med at opfordre til at vise hensyn.

Ad. 7. Henvendelse fra Borre – Magleby menighedsråd

Borre – Magleby Menighedsråd vil gerne holde et indlæg om aktiviteterne på borgermødet i forbindelse med generalforsamlingen.

Ad. 8. Akuthjælpere

Akuthjælpermøde har tidligere været på dagsordenen, desværre kan der ikke herfra Østmøn stilles et ” hold”, der vil give bindende tilsagn. – Dette skal nævnes i beretningen på generalforsamlingen!!

Ad. 9. Eventuelt

Intet at bemærke.

Ad. 10. Næste møde

Næste møde aftales efter generalforsamlingen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af ref fra 26 april 2012
3. Meddelelser
4. Planlægning af generalforsamling d 09 oktober 2012 ( valg, dagsorden mv)
5. Dialogmøde om trafiksikkerhed d 05 sept 2012. Udsendt materiale bedes medbragt kommentar ,hvem deltager?
6. Traktorer på landevejen – vejkassernes tilstand
7. Henvendelse fra Borre – Magleby menighedsråd
8. Akuthjælpere
9. Evt
10. Næste møde

DELTAGERE

Deltagere: Torben, Jens ,Per, Jette, Birgit, Anne Marie og Anne.

Afbud: Henny, Ole og Annette

Fraværende:

BILAG

Facebook Kommentarer