Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 26. april 2012

By 26. april 2012 januar 4th, 2019 Ingen kommentarer

Der var enighed om at henstille til folk at melde afbud i god tid – dvs. ikke få timer før mødet (og helst ikke at melde fra i det hele taget)

Ad 1:

Dagsordenen blev godkendt.

Per blev valgt/udpeget som referent

Ad 2:

Referatet fra 22.2.2012 blev godkendt / taget til efterretning.

Det blev i den forbindelse vedtaget, at er der ingen indvendinger senest en uge efter at referatet er udsendt er det at betragte som godkendt.

Ad 3:

Referatet fra dialogmødet den 13.3.2012 er blevet videresendt til Claus Lyngby.

Torben gennemgik referatet og bestyrelsen havde mulighed for at give kommentarer (der var intet væsentligt).

Torben meddelte at der havde været et yderst positivt feedback fra politikerne om mødet.

Mht Klintholm Havn og Kriegers Flak meddelte Torben at han er med i den arbejdsgruppe, som arbejder på at Klintholm bliver servicehavn (NB! Ikke arbejdshavn, det er noget helt andet som formentlig ville kvæle både havnen og dens omgivelser)

Ad 4:

Meddelelser

 • Økonomien: Vi har 32.000 kr på kontoen, dvs. no problems.
  Dialogmødet kostede 6.000 kr, og den 15.2. fik vi 18.000 kr fra Kommunen. Formanden sender hver gang vi har bestyrelsesmøde 300 kr til den der lægger hus mm. til.
 • Landsbyforum 10.5. Birgit tager sig af det.

Ad 5:

Hjemmeside ved Annette

 • De som ikke er tilfredse med det billede de har på hjemmeside (eller hvis det mangler) skal huske at få taget et billede og sende det til Annette.
 • Annette skal få sat en tæller på siden så vi ved hvor mange der kommer forbi og kigger.
 • Der blev givet udtryk for stor tilfredshed med hjemmesiden som den er nu.
 • Referater skal bringes på hjemmesiden og skal forblive der, så siden også virker som en slags arkiv. Torben sørger for at referaterne tilgår Annette.
 • Bestyrelsesmedlemmerne overvejer hver især deres holdning til om deres email adresse (og evt. andre oplysninger) skal bringes på hjemmesiden (aftales med Annette)
 • Der var enighed om at det er en god ide at hjemmesiden bringer oplysninger om, hvor der er hjertestartere i området.
 • Alle bestyrelsesmedlemmer skal se på de visioner som står på hjemmesiden og danne sig deres mening herom
 • Det blev besluttet at Annette fremover deltager i bestyrelsesmøderne.

Ad 6:

Akuthjælpere ved Birgit.

 • Det er noget som kræver mange ildsjæle (både mht. tilmelding og oplæring som akuthjælpere) for at det skal kunne virke som et præhospital, der kan tage fat indtil Akutbilen når frem. I vores område skal ordningen gælde fra Keldby og udefter.
 • Det blev diskuteret hvordan sagen kan passes ind i Generalforsamlingen og det blev besluttet at lokalrådet forinden da skal afholde et møde om akuthjælpen i september samt at sagen skal bringes op på vores hjemmeside.
 • Det blev vedtaget at det vil være en god ide at Birgit tager en snak med Birgitte Steen Jørgensen herom.

Ad 7:

Bosætning ved Henny.

 • Jens talte varmt for at vi har brug for at vide, hvorfor folk kommer til Møn og – ikke mindst – hvorfor de flytter herfra. Det blev besluttet at Torben tager det op ved Møn Nu mødet den 3. maj.
 • Det blev yderligere besluttet at Lokalrådet skal arbejde videre med problematikken omkring bosætning.

Ad 8:

Møde Møn Nu den 3. maj

 • Flest muligt af os bør deltage i mødet. Torben deltager som nævnt ovenfor. Per må melde fra da han er på rejse i de dage.
 • Det blev besluttet at Lokalrådet skal være med i Møn Nu.

Ad 9:

Aktiviteter i sommerens løb.

 • Torben sagde at vi har tradition for ikke at lave så meget om sommeren, men nævnte at hjertehjælpere kunne være en mulighed. Men der blev ikke besluttet noget herom.
 • Datoen for generalforsamlingen blev fastsat til den 9.10.2012.

Ad 10: Evt.

Der var ikke noget under dette punkt

Ad 11. Næste møde

blev fastsat til den 28.8.2012 hos Anne, Nørrebyvej 32 kl 19 -21

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 22/2 12
3. Evaluering af dialogmøde og godkendelse af referat
4. Meddelelser. (møde i Landsbyforum 10. maj, hvem kan deltage??)
5. Hjemmesiden ved Annette
6. Møde akuthjælpere ved Birgit
7. Bosætning (Tom Girsing) ved Henny
8. Møde i Møn Nu 3. maj
9. Aktiviteter i sommer og dato for generalforsamling i oktober
10. Evt.
11. Dato næste møde

DELTAGERE

Deltagere: Henny, Jens, Jette Kølle, Anne, Birgit, Torben, Per, Annette webmaster

Afbud: Anne Marie, Ole Ørnum

Fraværende: Maria

BILAG

Facebook Kommentarer