Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 14. november 2011

By 14. november 2011 januar 4th, 2019 Ingen kommentarer

Ad pkt 1 og 2

Godkendt

Ad 3.

Torben bød velkommen til Anne, gav en kort orientering om lokalrådets formål mv , derefter gav samtlige fremmødte en kort præsentation.

Torben meddelte, at han var blevet udpeget til deltagelse i arbejdsgruppen vedr. Helhedsplan for Klintholm Havn,hvor næste møde er 07 dec 2011.

Drøftelse af oplæg/ skrivelse fra Møn Nu – vi er positive for et samarbejde.

Ad 4.

Formand: Torben genvalgt

Næstformand: Maria genvalgt

Kasserer Torben genvalgt

Sekretær Anne Marie genvalgt

Ad 5

Tilfredshed med forløbet

Mødet var præget af at Skolesituationen er et ” brandpunkt” og meget væsentlig at få drøftet.

Der er efterfølgende d 05 nov 2011 sendt skrivelse/ høringssvar til kommunen. Torben, Maria og Anne deltager i arbejdsgruppe om skolesituationen. Der er møde tirsdag d 15 nov 2011, hvor man søger at nedsætte 3-4 undergrupper med henblik på at kunne give input til politikerne.

Stisystem på Østmøn var ligeledes til drøftelse på borgermødet.

Vi vil tage dette som et pkt på næste lokalrådsmøde.

Jette har en række gamle kort over tidligere stier mv. Aftalt at hun prøver om de kan kopieres til brug for vores næste møde.

Torben gjorde opmærksom på, at man kan adoptere en sti dvs overtage vedligehold mv.

Ad 6

Vi – lokalrådet- anbefaler, at der kæmpes for at beholde de nuværende trin og at der arbejdes på at få en Møn Model med fælles ledelse ( filialmodel).Vi sender invitation til politikerne om et ekstraordinært dialogmøde primo 2012 .

AM udarbejder udkast.

Torben præciserede, at han helst ikke ser, at lokalrådets bestyrelse deltager i demonstrationer i forbindelse med skolesituationen for at undgå at lokalrådet ”en bloc” bliver taget til indtægt for tilkendegivelsen og ønsker at få besked såfremt man agter at deltage.

Ad 7

Næste møde ikke aftalt, afventer tilbagemelding fra politikerne om ekstraordinært dialogmøde

Ad 8

Intet under dette pkt

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af ref.
3. Velkomst til Anne Fischer samt meddelelser
4. Konstituering: formand, næstformand, kasserer og sekretær
5. Evaluering af generalforsamlingen og borgermødet
6. Svarskrivelse, skolestruktur,hvad gør vi mere (ekstra dialogmøde/ arbejdsgruppe?)
7. Næste møde
8. Evt

DELTAGERE

Deltagere: Birgit, Torben, Henny, Anne, Per, Ole, Jette, Anne Marie

Afbud:

Fraværende: Maria , Jens

BILAG

Facebook Kommentarer