Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 29. august 2011

By 29. august 2011 januar 4th, 2019 Ingen kommentarer

Ad 1 og 2.

Dagsorden og Ref godkendt.

Under pkt 2 blev følgende, (der henhører under pkt 9) nævnt:

Borre Forsamlingshus er bestilt til borgermødet d 27 okt 2011

Afrapportering fra dialogmøder skal ske i skemaform

Ad 3

Meddelelser

Fra formanden :

  • Modtaget invitation fra Kalvehave Lokalråd til møde om cykelstier mv. Torben og Niels Aage deltager og muligvis også Jette( hun melder tilbage til Torben).
  • Ref. fra lokalrådsformandsmødet Bogø-Møn samt fra kommunemøde bl.a. ang. udvikling,busdrift,bump i Damsholte

Fra Jette

Orienterede om sin samtale med chauffører på gratis bussen til Geocentret og hendes forslag om at kører over Liselund.

Gratis bussen har været godt besøgt.

Fra AM

Orienterede om salget af Ålekroen og samtale med den nye ejer Hamid.

Orienterede om Hjemmeværnstræf i Klintholm Havn weekenden d 09 – 11 sept 2011, herunder at publikumsarrangementet kom i stand på opfordring af borgerforeningen.

Ad 4

Niels Aage meddelte at Hjemmesiden er på plads. Der vil blive oprettet link fra hjemmesiden til relevante foreninger mv, såfremt foreningen ønsker det Annette tager over. Evt aflønning ikke aftalt.

Ad 5

Ingen nærmere drøftelse af planerne, men debat om forløbet / arbejdet i forbindelse med planerne.

Der er endnu ikke modtaget tilbagemelding fra Kommune/udviklingsselskab.
Formanden præciserede vigtigheden af, at det klart fremgår om udtalelser sker på lokalrådets og/ eller borgerforening vegne.

Ad 6

Nedlæggelse af Hjertebjergskolen med konsekvenser for børnehave, SFO m.fl. og dermed også for lokalområdets muligheder for udvikling etc.

Maria kontakter Anders Thestrup – såfremt man ønsker lokalrådets involvering, deltager vi gerne!

Ad 7

AM redegjorde for den modtagne henvendelse om farlig skolevej mv, som var lovet drøftet i lokalrådets bestyrelse, men da sagen er løst – foretages ikke yderligere herfra.

Ad 8

Planstrategien – ingen bemrk til indsendelse

Ad 9

På valg er følgende: Ole, Per, Jette ,Torben. Niels Aage er ligeledes på valg, men ønsker ikke genvalg.

Program:

  • Velkomst – smørrebrød- generalforsamling – borgermøde.
  • Emner til borgermødet/ debat nævnes i formandens beretning v generalforsamlingen fx
  • Statusoversigt over tiltag, vi har været involveret i
  • Busdrift
  • Hjertebjergskolen

Formanden efterlyser nye emner til debatten!!

Dirigentemne efterlyser !

Valgprocedureændring; samtlige bestyrelsesmedlemmer /kandidater på valg nævnes ”en blocque” med oplysning om hvorvidt den enkelte er villig til genvalg. Der efterspørges på evt andre kandidater og såfremt der er mere end 5 kandidater til posterne, sker afstemning skriftligt.

Ad 10

Næste møde er planlægningsmøde ved Torben. Søges afholdt d 04 oktober 2011 kl 19 00

Ole og Anne Marie har meldt afbud.

Ad 11

Intet

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af ref fra 24 maj 2011
3. Meddelelser
4. Hjemmeside
5. Helhedsplan Klintholm Havn
6. Hjertebjergskolen/børnehaven /SFO
7. Farlig skolevej Magleby
8. Planstrategi Vordingborg Kommune
9. Planlægning af generalforsamling og borgermøde d 27 okt 2011
10. Næste møde
11. Evt

DELTAGERE

Deltagere: Niels Aage, Ole, Torben, Jette, Maria og Anne Marie

Afbud: Jens, Henny og Birgit

Fravær: Per

BILAG

Facebook Kommentarer