Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 24. maj 2011

By 24. maj 2011 januar 4th, 2019 Ingen kommentarer

Ad 1

Claus Lyngby har meddelt, at vores ref- afrapporteringsskema fra dialogmødet ikke er sendt videre for at komme med i den videre behandling i fagafd.

Aftalt at Torben sender ref +skema til såvel vores dialogpolitikere som den øvrige kommunalbestyrelse og orienterer Claus L herom.

Der har fra enkeltes side været rejst spørgsmålet: Hvad får lokalrådet egentligt udvirket ?

Spørgsmålet gav anledning til en god debat rundt bordet.

Vi er enige om, at uden vores engagement m v ville vi (Østmøn)ikke få politikernes bevågenhed. Vi skal på næste borgermøde sørge for at få tydeliggjort vores rolle og pointeret ,at vores magt ligger i at være ”tilstede” og tydeliggøre de lokale ønsker/behov overfor politikerne.

Ad 2

Torben oplyste, at han har været i lokalradioen ang. cykelstierne,hvor der er positivt nyt idet der er bevilget yderligere beløb til etablering.

Der afholdes fællesmøde for lokalrådene for MØN og Bogø d. 8. juni hvor der bl a skal drøftes fællesinteresseområder.

Den modtagne skrivelse ang Førtidspensionisterne livskvalitet mv blev drøftet. Enighed om at vi giver tilbagemeldingen, at vi anser det for et projekt for Landsbyforum og ikke det enkelte lokalråd. Niels Aage melder tilbage til Landsbyforum.

Torben har modtaget et brev fra Ole Ørnum ang opryd mv ved misligholdte grunde og ejendomme på Østmøn med forslag om at invitere kommunens folk til besigtigelse. Problemet har tidligere været drøftet og vi kan kun prøve at medvirke til adfærdsændring ved en uformel henstilling fra naboer m fl idet den private ejendomsret og dennes ukrænkelighed må respekteres.

Der er modtaget en invitation til Indvielse af Tørvelukket i Mandemarke d 18 juni 2011 kl 11 00 – 13 00.

Torben orienterede om at økonomien har det godt.

Dialogmødet løb op i 6 230 kr og der er” fortsat penge i kassen”

Maria orienterede om, at der nu er etableret vuggestue i Hjertebjerg.

Der er plads til 12 børn, der er besat og der er allerede venteliste. Grundet at der nu er en integreret institution ved plads til 12 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn er det lykkedes at få lov at beholde den mandlige pædagog.

Vi har tidligere drøftet muligheden af et møde mellem lokalråd og skole –og børnehavebestyrelserne. Det vil være hensigtsmæssigt at afholde et sådant møde i jan/febr md 2012,idet der vælges nye bestyrelser i efteråret,

F s V angår projekt udvikling af Klintholm Havn oplyste Anne Marie, at der desværre intet nyt var at meddele, idet den lovede orientering m v lader vente på sig.

Ad 3

Det er endnu ikke lykkedes at få vores hjemmeside op at køre efter Ole M stoppede.

Niels Aage oplyste, at man i borgerforeningen for Borre har fået Annette til at forsøge sig med deres hjemmeside – hun kunne måske være en mulighed, man har desuden en kontakt til Bente, der underviser i EDB i Ældresagen, så måske er der håb forude.

Der er enighed om, at det vil være formålstjenligt, at få et overblik over besøgsantallet på hjemmesiden inden vi ofre for mange penge på knowhow.
Niels Aage kontakter de to damer.

Ad 4

Undersøgelse af antallet af til – og fraflyttere til Østmøn-Hvad får dem til at komme/fraflytte?

Birgit har oplyst,at vi kan få tallene fra kommunen; så hun får til opgave at få fat i dem. Drøftet, hvorledes det videre forløb skal foregå

1. evt som et skoleprojekt med bearbejdning etc af interviewsskemaer eller
2. et møde,hvor vi invitere tilflyttere til en drøftelse og en telefonisk kontakt til fraflytterne.

Den yderligere planlægning iværksættes i efteråret, når vi har det fornødne grundlag for det videre arbejde.

Generalforsamlingen afholdes sammen med et borgermøde d 27 oktober 2011 kl 19 00 – 21 30. det skal fremgå af indkaldelsen at der fremlægges en statusoversigt over lokalrådets hidtidige tiltag

Ad 5

Næste bestyrelsesmøde fastsat til mand d 05 sept 2011 .

Mødet afholdes i Klintholm Havn Mollys Hus kl 19 00

Ad 6

Niels Aage opfordrede bestyrelsen til at begynde at tænke på, hvem der i givet fald kan blive hans afløser.

DAGSORDEN

1.Evaluering af dialogmødet
2.Meddelelser
3. Hjemmesiden
4. Fremtidige aktiviteter
5.Næste møde
6. Eventuelt

DELTAGERE

Afbud: Ole og Birgit

BILAG

Facebook Kommentarer