Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 1. marts 2011

By 1. marts 2011 januar 4th, 2019 Ingen kommentarer

Ad 1.

Ref godkendt.

Under dette punkt meddeltes, at ref fra mødet i Landsbyforum vil blive rundsendt.

Ad 2.

Enighed om, at det er vigtigt på dialogmødet at få politikerne ”ud af busken ” – hvilke prioriteringer har den enkelte politiker til de konkrete tiltag/ forslag i planerne.

Lokalrådet vil her tage udgangspunkt i den prioritering, der er udarbejdet p g a af de tilkendegivelser,der er fremkommet på de tidligere borger – og dialogmøder.

Lokalrådets ”mærkesager” som de er nævnt i indkaldelsen til dialogmødet, indgår direkte i Landdistriktspolitikken, således:

a. Fremtiden for børnehave,skole,sfo og idrætsfaciliteter – pkt 4.3

b. Udvikling af Østmøn – pkt 4.4 , herunder mulighed for bosætning –pkt 4.6 samt særskilt plan for Bosætningspolitikken

c. Bus og telebusdriften – pkt 4.5

d. Privatisering af veje

I indkaldelsen er Akutbilen, skadeklinik m.m. nævnt, men disse pkt vil formentlig blive ”afvist” af politikerne som grundlag for debat,henvises til regionen. Der kan evt indkaldes til borgermøde med deltagelse af Jens Ravn desangående.

Enighed om, at det er meget vigtigt at fastholde Hjertebjergskolen så længe som muligt, men dette afhænger af, hvor godt skolen kan profilere sig på ”udvalgte” områder

 er der andet end idræt ?

kan der evt. oprettes skole for specialundervisning fx for autister ?

Hvilke tanker gør ”skolen” sig?

I relation til Bosætningspolitikken er der enighed om, at det er vigtigt at få
politikkernes holdning til etablering af pendlerbørnehaver og ligeledes til ydelse af ”særligt udkantstilskud / pendlertilskud” da vi anser dette for væsentligt, såfremt der skal tiltrækkes nye familier.

Ang. Erhvervspolitikken var der delte holdninger til mulighederne for at tilføre nye erhvervsvirksomheder til Østmøn udover, hvad der måtte komme i forbindelse med projekt: Udvikling af Klintholm Havn.

Jette og AM deltager torsdag d. 3. marts i møde i referencegruppen vedr Klinth.Havn. Ref vil blive videreformidlet.

Overordnet er holdningen ang. muligheder for udvikling af yderområderne/
landdistrikterne, at den ønskede udvikling ikke understøttes af centraliseringstanken.

Den decentrale administration mv. bør fastholdes i størst muligt omfang af hensyn til arbejdspladser og bosætning i ”lokalområdet”

Ad 3.

Dialogmødet d. 21. marts 2011 afholdes efter følgende køreplan.

Indledes med en let middag -politikkerne og bestyrelsen ( Niels Aage står for det kulinariske)

Kl 19.00 Dialogmøde.

Torben byder velkommen.

Niels Aage er ordstyrer

”Rollefordeling” i relation til handleplanernes fremlæggelse aftales inden d. 21.

Lokalrådet giver øl,vand under mødet og det efterfølgende lette traktement.

Ad 4.

Evt.

Næste møde aftalt til d 24 maj 2011 hos Niels Aage.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af ref fra mødet d 18 jan.2011
2. Drøftelse af de fra kommunen modtagne strategiplaner
3. dialogmødet
4. Evt

DELTAGERE

Deltagere: Niels Aage, Ole, Torben, Birgit, Jette, Henny og Anne Marie

Afbud: Per,Jens

Fravær: Maria

BILAG

Facebook Kommentarer