Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 18. januar 2011

By 18. januar 2011 januar 4th, 2019 Ingen kommentarer

Ad 1

Der har ikke været nogen indsigelser, dermed er referatet godkendt.

Ad 2

Hjemmeside. Torben Nielsen betalt DK Hostmaster for domænenavn. Var lige ved at miste det p.g.a. manglende betaling. Maria kan ikke bryde koden, så vi er stadig ikke i stand til at redigere hjemmesiden. Niels Aage tager kontakt til Ole Meyer for at få hjælp.

Ad 3

Torben har indsendt emnerne fra borgermødet, Claus Lyngby Petersen svarer at de er politiske, men Torben gjorde opmærksom på, at det så sandelig også var til forvaltningerne.

Stormødet d. 2. feb. deltager Birgit, Henny, Jette og Ole.

Skrivelse vedr. busdrift, videresendt til gruppen trafik – trafiksikkerhed – buskørsel m.v. Birgit talt med kommunen vedr. busdrift, herunder telebus. Der vil bl.a. blive en gratis bus fra Klintholm Havn til Geocentret om sommeren. Bo Kuno Christensen vil gerne have et møde med os om busdrift torsdag d. 20., Torben forsøger at få det lagt kl. 12,30 . Torben, Birgit og Ole deltager.

Vindmølleplan, Henny og Jens ikke forberedt (havde ikke noget nyt) Torben i får en bøde, så kan i lære at være klar. (ha ha ho ho)

Møde vedr. handleplan for landdistrikter. Niels Aage oplyser, at det i modsætning til første møde var møde 2 et godt og konstruktivt møde med gode resultater. Referatet kan læses på kommunens hjemmeside.

Ad 4

Regnskabet godkendt.

Torben vil gerne have at kørepenge kun udbetales en gang om året, det er af hensyn til regnskabsføringen. Det blev vedtaget.

Ad 5

Til dialogmødet 21. marts inviteres dialogudvalget til spisning kl. 17,30 (som sidste år). Torben sender en liste til udvalget over de ting vi gerne vil drøfte, emner fra borgermødet.

Niels Aage sørger for annonce i Sydsjællands Tidende under kommunens spalter og i Ugebladet for Møn. Vi slutter med smørrebrød, øl/vand og kaffe. (forsamlingshuset er bestilt).

Ad 6

Birgit meget utilfreds med kommunens snerydning, der bl.a. resulterede i manglende renovation, det var medvirkende til rotteproblem. Vi havde en bred drøftelse af vinterens gener og konkluderede at kommunen havde gjort hvad der var muligt.

Ad 7

Sune Byager Ålebæk Strandvej havde kontaktet Torben og Niels Aage vedr. adgang for bilkørsel til stranden for enden af Ålebæk Strandvej.

Vi kender for lidt til sagen, derfor blev det besluttet at Torben og Niels Aage tager kontakt til Sune Byager.

Ad 8

Fastlægges efter dialogmødet.

Ad 9

Torben berørte ledelsesproblemet Skole, SFO og børnehave.

En kort drøftelse af emnet og konklusionen blev, at vi afventer situationen.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra møde 18. november 2010
2. Meddelelser
3. Administrativt møde (indsendelse af emner, hvem deltager?)
4. Godkendelse af regnskab 2010 (udsendt tidligere)
5. Dialogmøde (21. marts)/borgermøde
6. Snerydning, renovation og telebus (Birgit)
7. Henvendelse fra Sune Byager (vedrørende adgang til strand ve Ålebæk).
8. Næste møde
9. Eventuelt.

DELTAGERE

Deltagere: Torben, Birgit, Jette, Henny, Jens, Ole. Niels Aage

Afbud: Anne Marie, Maria

Fravær: Per

BILAG

Facebook Kommentarer