Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 18. november 2010

By 18. november 2010 januar 1st, 2019 Ingen kommentarer

Ad 1.

Ref godkendt.

Ad 2.

Bestyrelsen konstitueret således:

Formand: Torben

Næstformand: Maria

Kasserer: Torben

Sekretær: Anne Marie

AM anførte, at det som sekretær kan være vanskeligt at deltage i debatten under dialog – og borgermøder, hvorfor et ønske om på sådanne møder enten at dele opgaven med en anden fra bestyrelsen eller evt få en udenfor bestyrelsen til at ref.

Ad 3.

Drøftelser ang valgproceduren ved generalforsamlingen. Procedure skal fastlægges inden næste generalforsamling.

Drøftelser vedr fremmødet til borger – og dialogmøderne. Hvad er det, der får Østmøn til at deltage – engagement, hygge og socialt samvær eller mad?
Uanset ” bevæggrund” er det gode fremmøde og positive ånd bemærket hos politikerne og det er vigtigt at opretteholde den ”gode” dialog mellem lokalråd /borgerne og politikerne.

Ad 4.

Grundet de mange ”tilbud” om deltagelse i møder og workshops har bestyrelsen valgt at fordele sig i interessegrupper /deltagelse således:

 1. Miljø- klima-natur samt vindmøller : Henny, Per og Jens
 2. Trafik – trafiksikkerhed – buskørsel mv : Birgit, Anne Marie og Ole
 3. Institutioner: Maria og Niels Aage
 4. Akutambulance og skadeklinik : Jette, Birgit og Ole
 5. Landdistriktspolitik samt landsbyforum: Jens og Niels Aage

Ad 5.

Maria refererede fra 1.møde i gruppen vedr behovsanalyse mv om Brugen af skolelokaler. Det er lidt svært at få klarlagt det reelle behov. Følgende blev herefter foreslået:

At der oprettes mulighed for på vores hjemmeside at give lokalrådets bestyrelse besked om evt ønsker og behov.

Såfremt der er et reelt behov, skrives fra lokalrådet (arbejdsgruppen )til
kommunen.

Jens refererede fra workshop ang Landdistriktspolitik.

Generelt de samme problemstillinger, som vi i lokalrådsregi drøftede på det 1 dialogmøde med borgerne og politikkerne. Der er for lidt kød på – spild af tid og penge!!

Anne Marie refererede fra mødet ang Klintholm Havns udvikling.supp af Jette og Ole, der ligeledes har deltaget i mødet med kommune, udviklingsselskabet m fl. Der arbejdes med følgende:

 • Administration / servicehavn for Siemens i forb ved Kriegers Flak
 • Rødvig Bådværft flytter en del af arbejdet til Klintholm. Der satses bl a på rep mv af større tyske og svenske lystbåde, herunder mulighed for vinterhal.
 • Nyt ophalersted og forbedrede forhold for trollingfiskerne

Per refererede fra møde vedr Energi mv. og nævnte at såfremt Vordingborg Kommune kom igennem med vindmølleprojekterne, så ville Vordingborg K være selvforsynende med el. der havde været drøftelser om mulighederne for miljørigtig trafik, herunder hybridbusser mv.

Et godt møde med en god dialog.

Torben har deltaget i samme møde men deler ikke helt Pers opfattelse, idet ”hans” gruppe ikke havde fungeret optimalt. Torben nævnte, at der på mødet blev givet udtryk for at de vigtigste og største CO 2 syndere var :

 • trafik
 • landbrug
 • opvarmning af boliger

men at kommunen for så vidt angår trafik ikke kan påvirke ret meget.
Ovenstående medførte en drøftelse bordet rundt om Vordingborg som klimakommune –og der var enighed om at der er brugt alt for megen energi og alt for mange penge uden de store resultater. Møder og workshop med deltagelse af Tordenskjolds soldater – men hvad sker der egentligt efterfølgende!

Birgit refererede fra møde i kørselsafdelingen vedr Busdrift / ny køreplan.

 • Linien via Sømarke lukkes.
 • Der planlægges 5 telebusafgange / kørsler mod nu 3.
 • Alle kan køre med telebus, også med cykler og barnevogne efter først til mølleprincippet.
 • Der udsendes folder til samtlige husstande.

Planen er endnu ikke godkendt, afventer godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Ad 6.

Aftalt, at der ydes 2,oo kr pr kørt km, når et bestyrelsesmedlem deltager i møde udenfor Møn.

Ad 7.

Afholdes hos Torben d 18 jan 2011 kl 19 00.

Ad 8.

Anne Marie orienterede om

en invitation fra beredskabschefen i Vordingborg K til møde ( 18 nov) med emnet : -Indbrud i private hjem -kurven kan knækkes.

Bestyrelsen enige om, at det kan være et emne til et kommende borgermøde.

Henvendelse til kommunen vedrørende ” fejl” vejstribningen af Klintholm Havnevej, idet hele strækningen var optegnet m stiplet linie. Henvendelsen resulterede i hurtig opfløgning og ny opstribning, således at de ”farlige” punkter er fuldt optrukne og overhaling således forbudt.

Jette foreslog, at der afholdes hjertestarterkursus evt i forbindelse med borgermøde.

Emnet genstand for nogen drøftelse bl a om placering af de hjertestartere, der pt findes i området.

Flertallet anså et sådant kursus for for omfattende til et borgermøde, men ville gerne, såfremt Klintholm Borgerforening tog initiativ til et sådant kursus, slå til lyd for en bred deltagelse.

Niels Aage indkøber USB nøgle til videregivelse af info til den nye formand og
næstformand og mindede om dialogmødet d 29 marts 2011.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af ref fra generalforsamlingen/ borgermødet d 26 okt 2010
2. Konstituering
3. Evaluering af borgermødet
4. Arbejdsfordeling
5. Info fra div. møder og workshops
6. Kørepenge
7. Næste møde
8. Eventuelt.

DELTAGERE

Deltagere: Niels Aage, Jens, Ole, Per, Torben, Birgit, Jette, Maria og Anne Marie

Afbud: Henny

BILAG

Facebook Kommentarer