Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 21. september 2010

By 21. september 2010 januar 1st, 2019 Ingen kommentarer

Ad 1. Godkendelse af referat fra 15. juni 10

Referatet blev godkendt

Ad 2. Siden sidst

Vindmøller – Henny oplyste, at der ikke var noget nyt, men Torben kunne oplyse, at kommunen netop havde modtaget brev fra staten vedr. mulighed for opsætning af mølle ved Klosterskoven.

Niels Aage tager kontakt til teknisk direktør for bekræftelse.

Klima workshop – Torben oplyser at det var en tynd kop te og tidsspild.

Kommunens grønne områder workshop – Niels Aage oplyser at det også var et flop, tidsspild.

Sundhedscenter – Der blev ikke penge til gennemførelse af aktiviteter på Østmøn, men centret vil gerne bistå ved små projekter omkring sund mad, motion o.s.v. Vi henlægger sagen ind til videre.

Vi har modtaget forslag til dato for dialogmøde i 2011, det er onsdag d. 16. marts som vi accepterer.

Vi har modtaget skriv vedr. kommunens Landdistriktshandleplan.

Vi har modtaget invitation fra Region Sjælland til kursus i projektbeskrivelse og ansøgning om midler, Birgit deltager. I den forbindelse blev det besluttet, at der udbetales kørepenge 2 kr. pr. km. når aktiviteten ligger på den anden side Mønbroen.

Vi har modtaget en løftet pegefinger fra kommunen omkring referater fra dialogmøderne, vi vil fremover følge henvisningen.

Vi har modtaget brev fra Tomas Kainø Jensen , Partnerchef, Lokalia.dk om nogen vil være behjælpelig med stof fra Østmøn til Søndagsavisen. Vi var enige om, at det er hans arbejde.

Kassereren oplyser at kassebeholdningen er 27.000,00 kr.

Ad 3. Generalforsamling

Forløb:

Beretning, her vil Niels Aage gerne have input fra den øvrige bestyrelse

regnskab

valg, her er Henny, Birgit, Jens og Anne Marie på valg endvidere Ole M. tomme palds. Til den forsøger Niels Aage at få Maria Jensen (Formand for børnehave bestyrelsen)

og Eventuelt.

Bestyrelsen forslår Torben som dirigent.

Der vil blive serveret et lettere traktement samt øl og vand på bordene.

Ad 4. Borgermøde

Som aftalt fortsætter vi efter generalforsamlingen med borgermøde og her er det vigtigt at vi kan pege på nogle emner, så det kan inspirerer borgere på Østmøn til at deltage og komme med deres emner som bestyrelsen kan arbejde med det kommende år.

Vi blev enige om at pege på:

  • Hvad kan Hjertebjerg skole, børnehave, SFO og fritidsarealerne også bruges til (ud over hvad de bruges til i dag)
  • Bosætning – hvad kan vi borgere på Østmøn gøre?
  • Turisme – skal der satses mere på turisme? Hvis ja hvad kan vi så gøre.
  • Trafiksikkerhed

Niels Aage vil gerne have input fra den øvrige bestyrelse.

Der vil blive lavet en fælles annonce for generalforsamling og borgermøde til Ugebladet for Møn.

Ad 5. Hjemmeside

Niels Aage har fået overført alt vedr. vores hjemmeside fra Ole M., men han er ikke i stand til at redigere og ajourføre den, derfor skal vi have fundet en ny web-master, hvis ikke det lykkedes, bliver vi nød til at nedlægge hjemmesiden. Det kan desværre få en negativ betydning for Østmøn, bl.a. hvad bosætning og turisme angår. vores web navn oestmoen gør at mange der klikker ind på Østmøn får kendskab til hvad der sker her. Derfor opfordres alle bestyrelsesmedlemmer til at søge efter en web-master.

Ad 6. Landsbyforum

Der afholdes fællesmøde for lokalrådene 7. oktober. Niels Aage deltager.

Ad 7. Eventuelt

Her blev betydning af afbud til møderne fremhævet. Var det kendt, at kun 4 deltog i dagens møde, var det blevet aflyst.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra møde d. 15. juni 2010-09-22
2. Siden sidst. Bl.a. Vindmøller, Klima workshop, workshop Kommunens grønne områder, Sundhedscenter
3. Generalforsamling 2010 (beretning, regnskab, valg)
4. Borgermøde (emner vi skal arbejde med)
5. Hjemmeside
6. Landsbyforum
7. Eventuelt

DELTAGERE

Deltagere: Henny, Torben, Birgit og Niels Aage

Afbud: Ole Ø, Anne Marie og Jens

Fravær uden afbud: Jette og Per

BILAG

Facebook Kommentarer