Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 15. februar 2010

By 15. februar 2010 januar 1st, 2019 Ingen kommentarer

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

N Aa ønskede at der blev optaget nyt pkt 7 på dagsordenen –Natteravnene, hvilket blev godkendt.

Ad 2. Ref fra sidste møde

Ref blev godkendt med de indsendte rettelser

Ad 3. Adm. Stormøde d 18 marts 2010

Der afholdes stormøde med repr fra respektive forvaltninger 1- 2 gange årligt for at imødekomme lokalrådenes ønske om at få ” forvalterne /praktikerne” repræsenteret i samarbejdet og ikke kun politikerne.

Der er udsendt køreplan for afviklingen af møderækken.

Foreløbig deltagelse fra Østmøn Lokalråd :

Torben, Per og muligvis Jette, der giver N Aa besked snarest.

Vi ønsker følgende spørgsmål taget op :

1. Fremtidsudsigterne for institutionerne i Hjertebjerg – Skole, Sfo og fritidsaktiviteterne mv

2. Kommunens prioriteringskriterier for renovation og snerydning , herunder også den efterfølgende udbedring af vinterens frostskader på vejnettet.

3. Hvor mange ansøgninger er modtaget til nedrivnings- og forbedringspuljen? Heraf hvor mange er imødekommet h h v til nedrivning – og til forbedring?

4. Status på projekt Cykelsstier.

Evt yderligere emner skal være Niels Aage i hænde senest 22 februar 2010

Ad 4 Borgermødet d 01 marts 2010

Der er indrykket annonce i Ugebladet og breve udsendt til foreningerne på Østmøn.

Forløb:

Før pause : Temaer sat af lokalrådsbestyrelsen

Efter pause: Fri debat

Der serveres kaffe og lagkage

Ad 5 Dialogudvalgsmøde d 20 april 2010

Vi inviterer politikerne til et lille uformel formøde kl 18 for præsentation, da vi har fået ”nye” partnere.- dialogudvalg 3 i h t tidl udsendt oversigt !!

N Aa sender vores emner efter borgermødet d 01 marts 2010 og kører efter samme koncept som hidtil.

N Aa sørger ligeledes for annoncering i Ugebladet, Sjællandske og Kommune Info

Traktement: Kaffe, ostemad / boller. Øl og vand kan købes

Foreløbige emner :

  • Problematikken med bus, flexbus og telebus
  • Hjertebjerg, institutionerne m fl
  • seneste vedr cykelstierne

Ad 6. Borgermødet – hvad vil vi fremlægge?

  1. Institutionerne i Hjertebjerg, hvad kan vi gøre for at bevare dem.
  2. Erhvervsudvikling
  3. Opfølgning på den tidligere udarbejdede prioriteringsliste-

I pausen lægges op til en debat ved bordene, hvad skal der evt tilføjes eller slettes på prioriteringslisten, og ellers hvad rører sig !

Hvert bord enes om fremlæggelse af et emne til debat i plenum efter pausen

Ad 7. Natteravnene

Vi har modtaget et tilbud fra Natteravnene om orientering og evt ”hvervning”
Der var en debat rundt bordet om, hvorvidt vi skulle invitere dem. Vi var enige om, at det kunne være spændende at høre om ”projektet” men også at vi mente, der ikke ville være nok interesse fra forældrekredsen i lokalområdet, hvorfor vi vælger at henvise til lokalrådet for Stege.

Ad 8 Næste møde

Der reserveres datoen d. 8. marts 2010 såfremt der på borgermødet d. 1. marts kommer emner op, der kræver umiddelbar opfølgning inden dialogmødet.

Nærmere aftales efter borgermødet.

Ad 9 Eventuelt

N Aa har modtaget kommuneplanen i hard-copy. Denne og hvidbogen ligger på kommunens hjemmeside.

N Aa oplyste endvidere om Landsbyforums fotokonkurrence .

Folder vedr Nærdemokratimodellen udleveret til de fremmødte.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af ref fra mødet 14 jan 2010-02-19
3. Administrativt stormøde
4. Borgermøde- udsendte breve mv
5. Dialogudvalg - møde
6. Hvad vil vi fremlægge på borgermødet
7. Nyt pkt : Natteravnene
8. Næste møde
9. Eventuelt

DELTAGERE

Deltagere : Niels Aage, Per, Torben, Jette, Birgit, og Anne Marie.

Afbud : Ole M, Ole Ø, Henny og – Jens(?)

BILAG

Facebook Kommentarer