Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 29. oktober 2009

By 29. oktober 2009 januar 1st, 2019 Ingen kommentarer

Niels Aage indledte med at byde velkommen – og derefter en kort præsentationsrunde.

Ad 1. På valg i hhv. lige og ulige år

Valgt for 1 år – dvs på valg i lige år Henny – Birgit – Ole M – Jens og Anne Marie (referent).

Valgt for 2 år dvs på valg i ulige år Niels Aage (formand)- Torben (kasserer) – Ole Ø – Per og Jette.

Ad 2. Evaluering af generalforsamling

Generelle opfattelse i bestyrelsen var – at det gik godt. Der har været lidt kritik af valgmetoden, så det gøres anderledes ved næste generalforsamling, hvor den enkelte opstillede kandidat præsenterer sig.

Angående annoncering :

Næste gang kun i Ugebladet samt ved opslag på strategisk udvalgte steder.

Under dette punkt yderligere:

referat fra Birgits deltagelse i mødet for lokalrådsformænd,afholdt i Præstø. – Der var ikke meget konstruktivt at komme efter – mest beklagelser mv.

Niels Aage fremlagde en skrivelse fra Landsbyforums sekretariat på vegne af lokalrådsformændene, stilet til Vordingborg Kommune att. borgmester Henrik Holmer, hvori der bl.a. gøres opmærksom på at dialogen/nærdemokratimodellen ikke har forløbet tilfredsstillende.

Denne opfattelse deles ikke af Østmøns Lokalråd, hvorfor vi enedes om at skrive til Landsbyforum at vi ikke ønsker at være medunderskriver af nævnte årsag.

Ad 3. Borgermøder mv

Forslag fra Torben om, at der afholdes et møde med lokalrådet og de “nyvalgte” politikere inden dialogmødet d 20 april 2010.

Forslag fra Niels Aage om, at der afholdes borgermøde inden dialogmødet for at få belyst, hvad borgerne ønsker, der skal tages op overfor politikerne, idet den emneliste vi sender til politikerne inden mødet, skal basere sig på borgernes interesser og ønsker.

Forslagene gav anledning til en god debat om borgerinvolvering, hvordan får vi tiltrukket befolkningen, hvad “fænger” – PR fremstød for at deltage aktivt i debatten .

Konklusion :

Vi afholder borgermøde mandag d. 01. marts 2010 og inviterer til et Intro-møde med de nye politikere/dialogmødedeltagere og lokalrådets bestyrelse inden dialogmødet d. 20. april 2010, men efter borgermødet. ( 08. og 09. marts blev foreslået )

Det er vigtigt at mødeindkaldelsen/overskriften fænger og at vi har et oplæg, der viser at vi er på forkant med udviklingen.

Ad 4 Foreninger på Østmøn

Vi har konstateret, at der generelt ikke har været interesse og ej heller fremmøde til de afholdte borger- og dialogmøder fra Østmøns foreningsliv. Det vil vi gerne ændre. Vi vil derfor forsøgsvis tage kontakt til div. foreninger, skolebestyrelser m. fl. og gøre opmærksom på deres mulighed for gennem lokalrådet at være med til at præge vores fælles fremtid – og opfordre til, at man møder op den 01. marts 2010.

Birgit fremskaffer liste over de resp. foreninger mv.

Ad 5 Privatisering af veje

Drøftelse af kommunens politik for privatisering af veje, senest Risbækvej.

Enighed om, at problematikken skal nævnes ved enhver given lejlighed, da den førte politik på området opleves som et voldsomt overgreb fra kommunal side.

Ad 6. Hjemmesiden

Hjemmesiden skal fremover indeholde links til områdets foreninger mv., herunder disses aktivitetsoversigter mv., ligesom lokalrådets egne aktiviteter indlægges. Ole M har “aben”.

Ad 7. Ålborgmødet

Ole M og Birgit refererede fra mødet i Ålborg om Udvikling i Landdistrikterne. Det lå meget tæt op ad det møde, der af LAG Vordingborg blev afholdt i Viemose Forsamlingshus .

Konklusion:

Romantik i landsbyerne skaber ikke udvikling. Udvikling skal ske både erhvervsmæssigt og socialt. Det er ikke nok at få lokaliseret/finde ildsjælene – det kræver hårdt arbejde at få klarlagt og analyseret, hvor det er værd at sætte ind, og hvor “kapitalen”/ressourcerne er tilstede – det være sig den natur/kulturelle kapital, den økonomiske kapital, den sociale kapital -. Kapitalen kan kun findes gennem interviews og spørgsmålet er så: har vi kræfterne hertil ?

Ad 8 Eventuelt

“Forsinket jule- /nytårsmøde” afholdes hos Jens torsdag d 14 januar 2010 kl 18.00

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes ved Niels Aage torsdag d 4 februar 2010 kl 19.00.

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens fordeling - på valg i hhv. lige og ulige år
2. Evaluering af generalforsamlingen d 06 okt.09
3. Borgermøder mv
4. Foreninger på Østmøn
5. Privatisering af veje
6. Hjemmesiden
7. Ålborgmødet, nyt emne
8. Eventuelt

DELTAGERE

Deltagere : Niels Aage, Jens, Ole Ø, Per, Ole M, Torben, Jette, Birgit, Henny og Anne Marie.

BILAG

Facebook Kommentarer