Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 25. august 2009

By 25. august 2009 januar 1st, 2019 Ingen kommentarer

Pkt. 1. Valg af referent

Anne Marie overtager posten efter Winnie indtil videre.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra 08.06.09

Referatet godkendt (se det her)

Pkt. 3. Siden sidst

Niels Aage har d. 28. juni 2009 – foranlediget af statens pulje på ca. 150 mio. kr. til brug for nedrivning af “nedrivningsværdige” bygninger – skrevet til kommunen om en række huse, der kunne omfattes.

Der er endnu ikke kommet svar fra kommunen, dog er der modtaget kvitteringsskrivelse med underretning om, at sagsbehandlingstiden kunne forventes st være 6 uger!

Niels Aage har ligeledes – d. 5. juli 2009 – skrevet til kommunen og dialogudvalget vedrørende genbrugspladsen til haveaffald på Østmøn (i Borre), idet der var forlydender om lukning som følge af at Fasan har sat grunden til slag.

Niels Aage har i sit brev peget på, at lokalrådet burde have været hørt i denne anledning, da det er en sag af stor betydning for Østmøn’s befolkning. Sagen er endvidere telefonisk drøftet med Knud Larsen, der har lovet via det politiske system at foranledige et møde mellem kommunen, Fasan og lokalrådet. Der er heller ikke modtaget svar på denne henvendelse. Niels Aage følger op på dem begge.

Opfordring fra Niels Aage til at tage imod invitationen i LDF’s nyhedsbrev om deltagelse i møde i Ålborg d. 5. oktober 2009 vedr. udviklingsprogrammet “Blomstrende Landsby”.

Kort orientering fra Jette og Anne Marie om erhvervelse af aktivitets- og medborgerhus i Klintholm Havn, herunder afholdte arrangementer.

Birgit spurgte om:

1. Nationalparkstanken “er død”, hvilket medførte en livlig debat rundt bordet. Vi enedes om at emnet tages op som særskilt pkt. på dagsordenen, når det bliver mere aktuelt.

2. Har vi kendskab til, om der er opført fritids- og/eller helårsbeboelser på lejede privatgrunde på Østmøn? Dette er ikke tilfældet.

Pkt. 4. Generalforsamling

Generalforsamling afholdes den 6. oktober 2009 kl. 19.00 i Borre Forsamlingshus.

Niels Aage aflægger beretning. Han efterlyser input – deadline medio september.

Torben fremlægger regnskab og er dirigent på generalforsamlingen.

Forinden generalforsamlingen udarbejdes forslag til vedtægtsændring vedr. valg til bestyrelsen m.v. Niels Aage rundsender forslag.

Der annonceres i dagspressen og ophænges plakater.

Det forsøges at få en “gæstetaler” fra kommunen – fx Torben Nøhr (chef for Teknik og Miljø) – hvor emnet kunne være: Hvad arbejdes der med i øjeblikket – hvilke tanker/planer er der for vedligehold af vores veje – kloakering i landsbyer og i det åbne landskab – fiskeriet fra Klintholm Havn, herunder etablering af muligheder for trollingfiskere – oprensning af forurenede jorder mm.

Traktement: 2 x pænt smørrebrød, kaffe og ostemad samt øl/vand på bordene.

Pkt. 5. Hjemmesiden

Niels Aage har fået en henvendelse om at afholde et “oplysningsmøde” fra Skibinge/Allerslev, hvor der endnu ikke er oprettet lokalråd. Der var et ønske om at høre hvordan vi gjorde, og der blev i den forbindelse givet udtryk for, at vores hjemmeside var særdeles god – så stor ros til Ole. Ole oplyste, at siden desværre ikke blev læst af særlig mange. Iflg. de statistikoplysninger han har mulighed for at trække, er langt de fleste besøg amerikanske og ikke reelle.

Pkt. 6. Eventuelt

Lokalrådet har modtaget en rundsendt mail fra Pia Dahl, kandidat for partiet Venstre, hvor hun tilbyder dialog/mødedeltagelse mv. Vi agter ikke at foretage os noget i den anledning.

Der aftales ikke nyt bestyrelsesmøde medmindre der opstår sager af hastende karakter. Vi afventer generalforsamlingen.

DAGSORDEN

1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Siden sidst, bl.a. breve til kommunen
4. Generalforsamlingen - beretning, regnskab, vedtægter, valg
5. Hjemmeside
6. Evt.

DELTAGERE

Afbud: Brit, Winnie Egalia

BILAG

Facebook Kommentarer