Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 13. januar 2009

By 13. januar 2009 januar 1st, 2019 Ingen kommentarer

Der blev vedtaget følgende punkt til den udsendte dagsorden:

Indlæg til lokalrådets hjemmeside – pkt. 5.

Andre punkter på dagsordenen rykker i henhold til indsatte pkt.

Pkt. 1. Godkendelse af referat af 7.10.08.

Referatet blev godkendt.

Pkt. 2. Siden sidst – spildevandsmøde – stormøde – kollektiv trafikmøde – m.v.

Ole refererede fra spildevandsmødet. Konsulentfirmaet fremlagde forskellige modeller, og der var klart flertal for at vælge den bedste løsning. Det blev påpeget, at der må tages højde for klimaforandringer. Alle borgere skal tilkobles et rensningsanlæg, og der skal i fremtiden kun være 2 store rensningsanlæg på Møn. I landdistrikterne vil man måske foretage en sammenkobling af 4-5 boliger.

Vil alle blive koblet på den offentlige kloakering, eller skal hver især have et filter?

Kort referat af stormødet er fremsendt til bestyrelsen. Torben mente, at stormødet var under al kritik. Indlægget fra politiet samt punktet om kommunens nye side på hjemmesiden med oplysninger om lokalrådene m.v. var relevante oplysninger, mens resten var tidsspilde.

Niels Aage fremsender brev til kommunen vedrørende kritikken.

Næste dialogmøde den 24.3. kl. 19.00 i Borre forsamlingshus.

Niels Aage refererede fra det kollektive trafikmøde. Telebusordningen bliver sandsynligvis gratis og vil have 3 afgange muligvis med viderekørsel til Vestmøn.

Der indføres en taxaordning, hvor kommunen betaler det halve af prisen, og kunden den anden halvdel, taxaen skal bestilles 2 timer før afgang.

Skolebussernes kørsel bliver kun for skolebørn incl. Handsskoleelever.

Der indføres eventuel en pendlerbus fra Nykøbing F og nordpå og fra Stege og nordpå.

Det er svært for børn og unge at komme til aktiviteter i Stege via busforbindelserne, det tiltrækker bestemt ikke børnefamilier til området.

Der kunne måske være mulighed for planlægning med idrætesklubber for en samkørsel.

Det blev vedtaget, at buskørslen vil være et emne på det kommende dialogmøde.

Niels Aage oplyste, at befolkningstallet er for nedadgående på Østmøn. Det ville være interessant at vide, hvor mange børn, der er mellem 7 – 16/18 år. Det blev foreslået at man kunne udfærdige et spørgeskema for at finde ud af, hvad er behovet for buskørsel for unge til forskellige aktiviteter.

Pkt. 3. Regnskab 2008 – budget 2009.

Regnskabet blev godkendt.

Det blev oplyst, at lokalrådets penge ikke er beregnet til arrangementer for en lukket kreds, men et åbent borgermøde i Klintholm Havn om Klintholm Havn med en foredragsholder kan lokalrådet støtte økonomisk. Der skal holdes innovationsdag i Klintholm Havn, hvor Vordingborg Udviklingsselskab er medarrangør. Klintholm Havns borgerforening vil ansøge lokalrådet om pengestøtte til dette.

Ole ønsker at skifte webhotel nu, da der problemer med det nuværende. Da det er en lille udgift blev det vedtaget.

Pkt. 4. Generalforsamling.

Der er kommunevalg den 17.11.09. Det blev besluttet at afholde generalforsamling den 6.10.09 kl. 19.00 formentlig i Borre Forsamlingshus. Der vil blive serveret en let anretning efter generalforsamlingen.

Vi skal kigge på vedtægterne for eventuelle ændringer.

Alle er på valg denne gang, men ændres således at halvdelen af bestyrelsen er på valg af gangen, den 6.10. vælges halvdelen af de bestyrelsen for 2 år og den anden halvdel for 4 år.

Pkt. 5. Indlæg til lokalrådets hjemmeside.

Ole beklagede endnu en gang, at der er ingen, der kommer med indlæg til siden. Borgerforeningen i Klintholm Havn vil fremsende noget angående innovationsmødet den 22.1. Resten af bestyrelsen blev kraftigt opfordret til at skrive indlæg om vores dejlige Østmøn.

Pkt. 6. Privatisering af veje.

Torben fortalte, at det er fuldt ud lovligt for kommunen at privatisere veje, også uden at sætte dem i stand først.

Torben vil tage det op i Landboforeningen. Det er et godt emne til dialogmødet. Måske indlæg til vores hjemmeside “forringelser på Østmøn”.

Pkt. 7. Samarbejde med foreninger, menighedsråd m.v.

Borgere i Magleby har udtrykt ønske om at oprette en borgerforening, Lokalrådet vil hjælpe med opstarten, hvis det bliver aktuelt.

Der er blevet foreslået et møde med menighedsrådet omkring “Hvad skal vi bruge vores kirker til, hvis de ikke bliver statstøttet mere”? Menighedsrådet har takket nej.

Pkt. 8. Eventuelt.

Torben oplyste, at det er Plan- og naturafdelingen i kommunen, der skal tage sig af planerne om mosen ved Klintholm Havn.

Nyt parkeringsregulativ, vil ikke berøre os meget.

Næste møde den 19.2. hos Niels Aage.

DAGSORDEN

1.Godkendelse af referat af 7.10.08
2.Siden Sidst - spildevandsmøde - stormøde - kollektiv trafikmøde - m.v.
3.Regnskab 2008 og budget 2009
4.Generalforsamling
5.Privatisering af veje
6.Samarbejde med foreninger, menighedsråd m.v.
7.Eventuelt
8.Næste møde.

DELTAGERE

Afbud: Henny, Brit

BILAG

Facebook Kommentarer