Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 7. oktober 2008

By 7. oktober 2008 januar 1st, 2019 Ingen kommentarer
Der blev vedtaget følgende ekstra punkter til dagsordenen:

Akutbil på Møn – indsat som pkt. 3 i dagsordenen

Klimakommune – indsat som pkt. 6 i dagsordenen.

Andre punkter på dagsordenen rykker i henhold til ovennævnte.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde og dialogmødet.

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt. Referat fra dialogmøde godkendt med følgende ændring: I sætningen “at man skal skelne mellem lovlige landbrug osv.” slettes sætningen: “som der trods alt er mest af”. Ole retter til, inden referatet bringes på hjemmesiden.

Pkt. 2. Evaluering på dialogmødet.

Niels Aage bemærkede, at det var lidt sørgeligt, at der stort set ingen deltog fra Keldby og Elmelunde/Hjertebjerg.

Det blev nævnt, at borgere møder kun op, hvis punkterne på mødet har deres interesse – hvorfor kommer ingen for at spørge til sager fra tidligere møder, Jens mente, at borgere generelt mener, at der er noget vi løbende tager os af.

Ole spurgte, skal vi slå os til tåls med det i demokratiets navn? Og hvordan får vi dem op af stolene spurgte Niels Aage, han bemærkede, at folk ellers er raske til at brokke sig over forskelligt, når man møder dem. Det blev nævnt, at det også var andre personer end tidligere fra Borre, men det skyldes vel sagen? Ole påpegede, at hvis det kun er os, der er interesseret i dette arbejde, er det så ulejligheden værd – kan man forsøge andre tiltag for at få flere interesseret?

Torben udtrykte skuffelse over, at ikke flere politikere deltog. Niels Aage forklarede, at en politiker havde meldt afbud, og to var syge. Flere mente, at det vil skærpe interessen, hvis vi kan vise, at vi kommer igennem med sagerne hos kommunen, og at det nok er klogt at have en bestemt sag på til hvert møde. Torben forklarede, at der på mødet trods alt blev bragt andre emner op. Det positive var, at de fremmødte politikere ville gå videre med alle de diskuterede sager til relevante personer i kommunen.

Henny mente, at sagen Risbækvej 5 fyldte for meget, og at fremmødte med andre ting på hjertet ikke kom til orde. Ole foreslog, at man kunne finde en anden mødeform, f.eks. først i små grupper, hvor det er nemmere for alle at komme til orde, og derefter samles i et stormøde. Flere gav udtryk for, at stormødeformen virker godt nok, dem der vil, skal nok komme frem med deres spørgsmål. Måske kunne man lægge små sedler på bordene, hvor man kunne skrive ned, hvad man ønskede skulle drøftes, hvorefter sedlerne blev afleveret til dirigenten.

Det var en generel opfattelse, at de fremmødte politikere ikke kendte nok til sagen Risbækvej 5. Niels Aage fortalte, at politikerne har rost mødet.

Torben fortalte, at i forlængelse af dialogmødets aftale, er det fastlagt, at der afholdes et borgermøde om Risbækvej 5 den 28.10. i Borre Forsamlingshus, og at kommunen sørger for annoncering og leje af lokaler.

Pkt. 3. Akutbil på Møn.

Det blev aftalt, at Henny forfatter et brev til regionen med kopi til kommunen, som sendes rundt, og Niels Aage sender det, når den endelig udformning foreligger.

Pkt. 4. Workshop vedr. spildevand.

Der blev givet et referat af de deltagende. Det blev aftalt, at Ole deltager i næste workshop og at Jette og Torben måske deltager.

Datoen er 4.12. kl. 16.00.

Pkt. 5. Indlæg til Landsbyforums hjemmeside (Ole).

Ole foreslog, at en af de oprindelig Mønboere skulle komme med et indlæg. Indlægget skal ca. fylde en side. Det skal være PR for Østmøn for måske at kunne få flere tilflyttere. Dem der har forslag til siden, sender det hurtigst muligt til Ole.

Pkt. 6. Hvad sker der i Klintholm Havn.

Anne Marie orienterede. En privat fællesvej er nu blevet en kommunal vej med vejbelysning. Man er i gang med at dræne mosen. Der er givet nedrivningstilladelse til Søbadet, og frysehuset skulle gerne åbne til påske. Der er udfærdiget et flot oplæg, der beskriver de forskellige tiltag, man ønsker at foretage i Klintholm Havn, som skal præsenteres for Møn Bank i håb om at kunne tildeles en pose penge til projekterne. Der kan også søges midler via LAG, tipsmidler og lottomidler.

Udkastet vil blive bragt på vores hjemmeside. Det vil virke positivt på borgere at se, at her sker der virkelig noget.

Pkt. 7. Klimakommune.

Ole forelagde et forslag fra DN angående kommuners overgang til klimakommune.

Kommunen skal i givet fald underskrive en aftale angående reducering af CO2 udslippet på års basis. Det vil under alle omstændigheder blive besluttet centralt fra i løbet af nogle år, så hvorfor ikke nu?

Torben spurgte, hvad det vil koste for kommunen, og Jens mente, at jo længere man venter jo billigere bliver det, og at det vil komme af sig selv. Ole sagde, at store forbrugere ikke gør det af sig selv, men skal hjælpes på vej. Vi burde alle være interesseret i at holde energiforbruget nede.

Kommunen burde pålægge alle institutioner f.eks at bruge sparepærer samt foretage alle nødvendige foranstaltninger mod et bedre klima.

Henny sagde, at indkøbsafdelingen allerede indkøber med blik for det miljørigtige. Der var ikke flertal for at pålægge kommunen det nødvendige skridt.

Niels Aage mente, at man kunne bringe det op på det kommende stormøde med kommunen.

Ole sagde, at DN går videre med det til kommunen.

Pkt. 7. Eventuelt.

Torben skal sende annonceregninger til Anja, kommunen skal godtgøre 800,00 kr.

Der mangler billeder af os på hjemmesiden.

Pkt. 8. Næste møde.

Tirsdag den 13.01.09 hos Anne Marie med middag kl. 18.00

Henny meldte afbud

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og dialogmøde
2. Evaluering på dialogmødet
3. Workshop vedr. spildevand
4. Indlæg til Landsbyforums hjemmeside (Ole)
5. Hvad sker der i Klintholm Havn
6. Eventuelt
7. Næste møde

DELTAGERE

Afbud: Birgit, Brit

BILAG

Facebook Kommentarer