Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 5. maj 2008

By 5. maj 2008 januar 1st, 2019 Ingen kommentarer

Pkt. 1. Godkendelse af referat af 4.3.08.

Referatet blev godkendt – undertegnede har ikke modtaget bemærkninger/kommentarer i henhold til vedtagelsen på mødet 4.3.08.

Pkt. 2. Hjemmeside – Ole.

Punktet udgik, da Ole var fraværende.

Pkt. 3. Forslag til foredragsaftener m.v. (referat 4.3.08.)

Birgit nævnte, at det var muligt at søge om bidrag fra Teknologisk Institut til arrangementer i lokalforeninger.

Torben foreslog, at man eventuelt kontaktede lokale til at fortælle om området. Borgerforeningen har haft succes med en tur til pumpestationen.

Der var enighed om, at det ville være en god ide med rundvisning i avlsbygninger samt foredrag om familiens historie på henholdsvis Nordfeld, Liselund og Klintholm Gods, eventuelt en sommeraften i juni med kaffe udendørs. Niels Aage kontakter Peter/ Klintholm og Mads/ Liselund. Jens/Nordfeld har ikke tid før næste forår/sommer.

Et arrangement om året vil være fint.

Hvis vi kan få succes med dette, vil det være god reklame, hvorefter der måske kan etableres samarbejde med andre borgerforeninger om kommende arrangementer.

Opfordring til at kigge på mail fra Niels Aage angående Ærø – her har man forsøgt mange tiltag for at få fat i tilflyttere. Torben undersøger, om vi kan få tilskud til at gøre noget lignende fra f.eks. LAG, udviklingsrådet samt i kommuneregi (erhverv og turisme).

Projektet kan eventuelt tages op på den kommende workshop.

Pkt. 4. Workshop onsdag d. 21. maj.

Niels Aage mailer til dem, der har mail og minder om mødet.
Et af spørgsmålene på mødet vil dreje sig om Klintholm Havn – hvornår får vi planen for havnen.

Eventuelt mødet om mosen kan bringes op på workshoppen.

Det var en fejl fra kommunen, at lokalrådene ikke blev orienteret om placeringen af cykelstierne, inden det blev sat i gang, hvis det var sket, ville kommunen være blevet orienteret om, at cykelstierne skulle starte i åbent land.

Pkt. 5. Økonomi (Torben).

Kr. 15.000,- fra kommunen på årets budget er indgået på vores konto.

Pkt. 6. Økonomiudvalgets beslutning om at bidrage til forskønnelse af landsbyerne.

Det er besluttet i kommunen, at landsbyerne kan få løg m.m. Landsbyen skal selv gøre havearbejdet og vedligeholde det.

Hjertebjerg forsamlingshus kunne være et emne til forskønnelse. Eventuelt en kontakt til menighedsrådene i Magleby og Keldby – om de ville være interesseret.

Vi vil godt formidle fordelingen til landsbyerne – vi afventer nærmere besked fra kommunen.

Pkt. 7. Møder i efteråret.

Vi skal afholde et møde inden næste dialogmøde, hvor vi skal aftale en dagsorden, som sendes til kommunen. Det skal ikke nødvendigvis være emner, som er i gang, men eventuelt komme med noget nyt. Jens mente, at det er vigtigt fortsat at holde fast i status for cykelstierne og Klintholm Havn.

Et nyt emne kunne eksempelvis være et vandrehjem i Klintholm Havn.

Torben har haft kontakt til lodsejere og landmænd i forbindelse med anlæggelsen af cykelstierne, det har været problemfrit. Lokalplanen for næste fase af anlæggelsen skal sættes i gang – vi skal være på forkant.

Første fase vil blive ført fra Keldby til Hjertebjerg skole.

Næste lokalrådsmøde blev sat til den 2.9.08 kl. 19.00 hos Torben.

Der var enighed om, at man giver besked, hvis man er væk i mere en uge.

Pkt. 8. Eventuelt.

Der var intet til punktet.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat af 04.03.2008
2. Hjemmeside -Ole
3. Forslag til foredragsaftener m.v. (referat 4.3.08)
4. Workshop onsdag d. 21. maj
5. Økonomi (Torben)
6. Økonomiudvalgets beslutning om at bidrage til forskønnelse af landsbyerne
7. Møder i efteråret
8. Eventuelt

DELTAGERE

Fraværende: Ole

BILAG

Facebook Kommentarer