Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 4. marts 2008

By 4. marts 2008 januar 1st, 2019 Ingen kommentarer

Pkt. 1. Godkendelse af referat af 12.11.07.

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

På grund af ofte lang tid mellem møderne blev det vedtaget, at eventuelle bemærkninger/ændringer sendes vis mail til referent 4-5 dage efter modtagelsen af referat.

Pkt. 2. Status.

Rådets bemærkninger til plan 21 er modtaget hos kommunen og medtages i det videre forløb. Vores forslag til placering af cykelstier er ligeledes modtaget og medtages i det videre forløb.

Kommunen har meddelt, at tidsplanen for de planlagte workshops er lidt forsinket, da man vil samle alle informationer fra hele Møn inden afholdelse af workshops. Der er planlagt at udsende en hvidbog (ca. april/maj) inden afholdelse af workshops for at holde interessen oppe hos borgerne. Hvidbogen er sandsynligvis en overbygning på en tidligere.

En enkelt person er utilfreds med, at Lokalråd Øst er gået med i cykelprojektet “flerecykelstier.nu”, da han mente, at kontakten til kommunen kun skulle gå via lokalrådene. Vores opfattelse er – jo flere der råber på cykelstier jo bedre.
Torben gav et kort referat af det stiftende cykelstimøde, der er etableret en hjemmeside www.flerecykelstier.nu. Der afholdes møde onsdag om cykelstier med kommunen. Det viser sig – modsat oplysningen på mødet, at der i ansøgningen ikke er klart beskrevet, hvor cykelstierne kunne påbegyndes indenfor tidsrammen – man mente, at ved en ekspropriation i landområderne ville det tage for lang tid. Det ville klogt at afsætte midler til fortsættelse af etableringen af cykelstier på kommunens budget hvert år. Torben ville undersøge, om landmændene midlertidigt kunne leje den aktuelle jord af kommunen for senere ekspropriation.

Pkt. 3. Hjemmeside.

Ole orienterede om forløbet i opstarten af hjemmesiden. Vi må afvente kommunens udspil angående lokalrådenes hjemmesider, hvis det er kommunen, der skal opdatere siderne, vil det hæmme hurtigheden af opdateringerne – vi ønsker vores eget webhotel, så oplysninger kan komme på hurtigst muligt.

Vi ønsker en levende side med skift af billeder samt eventuelt et debatvindue for borgere. Vi blev enige om, at 2-3 personer sammen udfærdiger en lille overskrift til hver side – ikke nødvendigvis de samme personer til alle sider.
Eventuelt skal der være links til andre foreninger på Østmøn.

Pkt. 4. Vedtægter.

Vi diskuterede lidt omkring valg til rådet på generalforsamlingen, eventuelt således at halvdelen af rådet er på valg hvert andet år. Det blev oplyst, at dialogudvalget sider valgperioden ud – følger kommunalvalget.

Det blev besluttet, at det er for tidligt at foreslå ændringer til vores vedtægter. Det er jo åbne møder, hvor alle kan komme med gode ideer, men man skal tilmelde sig, hvis man ønsker deltagelse.

Pkt. 5. Møder (bl.a. borger-, dialog-, stormøde).

Der er aftalt dialogmøde den 17.9.08 og stormøde den 24.11.08.

Vi afventer udspil fra Anja angående workshop. Efter indkaldelse til workshop vil vi tage stilling til et eventuelt borgermøde.

Pkt. 6. Regnskab.

Regnskab blev omdelt og gennemgået.

Kommunen blander sig ikke i, hvad pengene bruges til.

Et borgermøde vil blive oplyst om, hvad pengene er brugt til, men vi godkender det.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 7. Landsbyforum.

Niels Aage meddelte, at han har endnu ikke meddelt, om vi vil tilslutte os.

Torben mente, at det er klogt at holde det adskilt, for at undgå, at der går politik i det.

Flere udtrykte, at Landsbyforum vil kunne fungere som en netværkssamler, at det er uforpligtende, men en mulighed for bla. at hente oplysninger og hjælp, alle kan bidrage med erfaringer. Vi kunne have en kontaktperson, som meddeler aktuelle ting for os.

Der findes lignende forum andre steder i landet.

Sekretariatet samler alle indkomne oplysninger om lignende hændelser og problemer, og det koster ikke noget at være med.

Det vil være et godt sted at vende tingene og samle trådenefra lokalrådene, inden kommunen indrages.

Jens mente, at vedtægterne ikke er fyldestgørende – overskriften hænger ikke sammen med indholdet.

Winnie Egalia blev valgt til kontaktperson.

Pkt. 8. Eventuelt.

Man blev enige om til næste gang at komme med forslag til nogle gode foredragsaftener for borgerne 1 eller 2 gange om året.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat af 12.11.2007
2. Status
3. Hjemmeside
4. Vedtægter
5. Møder (bl.a. borger-, dialog-, stormøde)
6. Økonomi
7. Landsbyforum
8. Eventuelt

DELTAGERE

Afbud: Brit

Fraværende: Anne Marie

BILAG

Facebook Kommentarer