Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 28. august 2007

By 28. august 2007 januar 1st, 2019 Ingen kommentarer

Pkt 1. Godkendelse af referat og dagsorden.

Referat blev godkendt med en enkelt rettelse:

“Pkt. 1. Underskrifter blev foretaget på mødet”.

Den tilsendte dagsorden blev godkendt.

Pkt. 2. Opsamling på borgermødet.

Alle var enige om, at borgermødet havde været positivt med en god og livlig debat. Der havde været et tilfredsstillende fremmøde.

Man enedes om at starte med at finde ud af, hvilke ønsker og tiltag der var fælles for grupperne, samt hvad skal vi som bestyrelse gå videre med til kommunen, og hvad kan de forskellige borgerforeninger selv tage sig af/eventuelt gå videre med.

Fælles for grupperne var:

A. ETABLERING AF CYKELSTIER FRA BRO TIL KLINT.

B. REETABLERING AF STIER PÅ RESTEN AF MØN.

C. KLINTHOLM HAVN.

D. VEDLIGEHOLDELSE AF SMÅVEJE OG VEJKANTER.

E. SUNDHEDSTJENESTEN.

F. AFLASTNINGSPLADSER

G. AKTIVITETER FOR UNGE – FAMILIER TIL MØN – ARBEJDSPLADSER.

H. BILERS HASTIGHEDER.

I. UDVIDE GENBRUGSPLADS I BORRE.

J. KOMMUNALE OMRÅDER.

A. Enighed om at prøve at samarbejde med Møns andre lokalråd om et løsningsforslag om det.

B. Skal kommunen betale det hele som en etablering eller vedligeholdelse, eller er der mulighed for at bortadoptere nogle af stierne, for bedre at få kommunen med på projektet. Det vil være nødvendigt med tilladelse fra lodsejere, hvis stierne skal på kortet, og der skal findes en afklaring om, hvem der skal vedligeholde stierne, eventuelt kan vi/borgere tilbyde selv at være med omkring vedligeholdelsen.

C. Den negative udvikling i havnen skal vendes til noget positivt.
Spisestederne lukker et efter et og der er forfaldne bygninger. Lystbådehavnen forfalder. Stranden burde rengøres, og der kan eventuelt etableres badebroer udover tangen. Der burde opsættes flere bænke – der kan vi muligvis selv gøre en indsats. Fiskeriet er på retur. Der er dårlig adgangsforhold for dårlig gående – specielt de gamle på plejehjemmet. Nogle beboere er i tvivl om deres vej er privat eller kommunal, kommunen er tilsyneladende i gang med at privatisere småveje og stikveje. Det er ikke lovligt, da der skal være lighed, hvis der findes 50 småveje i området, skal alle privatiseres.

D. Kommunen skal rydde og vedligeholde alle veje. Det er NCC, der skal udbedre skader – man kan ringe til deres hovedkontor i Hellerup. Vejkanter bør slås forår og efterår.

E. Akuttjenesten – se Oles forslag, som alle havde fået tilsendt pr. mail. Skolebørn bør have et førstehjælpskursus. Der er og vil være stor lægemangel. En eventuel udvidelse af kompentanceområder i sundhedscentret.

F. Der er stor mangel på pladser i nærområdet – der kunne måske etableres pladser i sundhedscentret.

G. Der skal gøres alt for at bevare kommunale institutioner Ungdomshus (eventuelt privat, hvor der betales kontingent) – asfaldtbanen bag Hjertebjergskolen skal gøres færdig – internetcafe – udrangeret byggecontainer med udenomsarealer. Måske kan der søges midler andre steder til nogle af projekterne. Vi mangler god bredbåndsforbindelse, derfor er det ikke attraktivt for arbejdspladser. Kan der skabes flere aktiviteter i vores forsamlingshuse til et mindre beløb. Medborgerhus i Danland?

H. Der er ingen ønsker om bump, men måske chikaner – lastbiler og landsbrugsmaskiner skal kunne komme igennem.

I. Borgerne omkring genbrugspladsen vil klage, hvis der kommer mere trafik. Det vil ikke kunne give flere arbejdspladser. Vi vil ikke tage dette op overfor kommunen.

J. Kommunen skal eventuelt renovere landsbyen, hvorefter landsbyen selv vedligeholder. Men det kan kun foregå ved frivillig arbejdskraft, derfor skal holdning til frivilligt arbejde ændres hos befolkningen. Forskønnelse kan financieres med både offentlige og private midler.

Pkt. 3. Hvad gør vi så??

Det blev vedtaget, at Niels Aage sender et brev til kommunen inden mødet den 24.10. med vores hovedpunkter. Der skal stadig være mulighed for, at borgerne på mødet kommer med nye forslag. Mødet den 17.09. er en forelæggelse af forslag til kommunalplanen, som vi vil få mulighed for at kommentere inden den endelige beslutning. Forslaget til kommunalplanen lægges vist nok ud på kommunens hjemmeside.

Pkt. 4. Økonomi i forbindelse med bestyrelsesmøder.

Der gives kr. 300,- til personen, som afholder bestyrelsesmødet.

Pkt. 5. Dialogmødet den 24. oktober.

Niels Aage sender det aftalte.

Pkt. 6. Næste møde.

Vi aftaler en dato den 17.09.

Pkt. 7. Eventuelt.

Der var intet under punktet.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opsamling på Borgermødet
3. Hvad gør vi så?
4. Økonomi ifb. bestyrelsesmøder
5. Dialogmøde d. 24. oktober.
6. Næste møde.
7. Eventuelt

DELTAGERE

Fraværende: Jens, Anne Marie

BILAG

Facebook Kommentarer