Aftale mellem

Vordingborg Kommunalbestyrelse og lokalråd 14 Østmøn

Formål

Byrådet har vedtaget en politik for nærdemokrati og borgerinddragelse, som er baggrunden for nærværende aftale. Politikken angiver en vision for nærdemokratiet og politiske målsætninger:

Borgerne, organisationer og virksomheder i Vordingborg Kommune er aktive, engagerede medspillere i kommunen fordi de føler, at de har mulighed for at få indflydelse på deres hverdagsliv, og de oplever, at det politiske og administrative system ikke er fremmed, men at de varetager borgernes, organisationernes og virksomhedernes interesser i det langsigtede udviklingsperspektiv såvel som i det daglige virke ud fra et helhedspræget, velbelyst og velbegrundet grundlag.

I form af en nærdemokratimodel skaber vi rammerne for en løbende og direkte dialog mellem politikerne og deres borgere, der sikrer:

  • at politikerne ved løbende, direkte dialog opretholder et tæt forhold til alle lokalområder og hele tiden kender lokalbefolkningens holdninger,
  • at borgerne inddrages reelt i spørgsmål af betydning for deres lokalområde så tidligt og ofte som muligt og dermed får mulighed for indflydelse på deres dagligdag og for at agere lokalt,
  • at grundlaget for politiske såvel som administrative afgørelser sker på et veloplyst og bredt belyst grundlag,
  • at der gennem gensidig respekt og dialog mellem politikere, forvaltning og borgere skabes tillid og tilfredshed hos borgere.

Aftaleindhold

Samarbejdet mellem aftaleparterne sker med udgangspunkt i Vordingborg Kommunes model for nærdemokrati, hvortil der henvises. Nærdemokratimodellen skal ses som de overordnede rammer for dialogen og udfoldelsen af nærdemokratiet.

Nærdemokratimodellen indebærer, at der på politisk niveau nedsættes tværgående dialogudvalg, der har ansvar for at sikre en løbende dialog med et antal lokalområder.

På det lokale niveau indebærer modellen, at der etableres lokalråd, som er åbne fora for initiativ, dialog, samarbejde og koordinering borgerne imellem og mellem borgerne og kommunen om lokale spørgsmål, ønsker og behov.

Lokalrådet inviterer Dialogudvalget til dialogmøde 1 gang årligt (foråret). Dato herfor fastsættes af Vordingborg Kommune. Derudover kan begge aftaleparter anmode om dialogmøde efter behov.

Lokalråd

Lokalrådet er et åbent og ligeværdigt samarbejdsforum for engagerede borgere i det enkelte lokalområde.

Lokalrådets bestyrelse består af min. 3 personer og er valgt på et offentligt møde. Bestyrelsen holder åbne møder (dialogmøder og lokalrådsmøder), hvor alle borgerne i lokalområdet kan deltage i debatten, og bestyrelsen sørger for at borgerne bliver kendt med møder, dagsorden og referater. Bestyrelsen formidler, organiserer, planlægger, igangsætter møder og aktiviteter mellem borgere og kommune i henhold til lokalrådets vedtægter.

Lokalrådet tildeles et tilskud, der fastlægges ved budgetlægningen. Tilskuddet kan anvendes til lokale aktiviteter vedr. dialog, formidling afholdelse af møder mv. Tilskuddet administreres af lokalrådets bestyrelse efter lokalrådets vedtægter.

De nærmere rammer for nærdemokratimodellen, herunder for lokalrådets arbejde og kompetencer er beskrevet i en folder “Nærdemokratimodel for Vordingborg Kommune”.

Du kan læse mere om borgerinddragelse på kommunens hjemmeside

Facebook Kommentarer