Forløbet der ledte til vedtagelse af
Kommuneplanen 2009-2021 - PLAN 21


Trin 1

PLAN 21 er forløberen til den kommende kommuneplan, dvs. Vordingborg Kommunes plan for hvordan kommunen skal udvikle sig i de kommende år. PLAN 21 er altså kommunalbestyrelsens foreløbige bud på, hvilke rammer og retningslinier de mener der skal lægges for fremtiden inden for de områder, den har myndigheden over.

Du kan hente et eksemplar af PLAN 21 på "Borgerservice" i Vordingborg, Præstø eller Stege. Du kan også hente den ned fra nettet ved at klikke på dette link: Vordingborg PLAN 21 . Du skal bare vide, at filen fylder 2,4 Mb - dvs. at det tager tid at hente den hvis du har et "gammeldags" modem - og at det er en pdf-fil - dvs. du skal have installeret Adobe Acrobat Reader på din computer for at kunne hente den ned.

Trin 2

PLAN 21 blev debatteret ved dialogmødet i Borre forsamlingshus den 24. oktober 2007 med politikerne fra vores dialogudvalg. Se referatet her.
Og den 4. december havde alle borgere på Østmøn lejlighed til at gå mere i detaljer med vores ønsker om fremtiden. Se referatet her.
Dette mødes resultater blev sammenfattet i et brev til kommunen. Læs det her.
Kommunens behandling af alle de bemærkninger, forslag mv. der kom fra lokalråd, organisationer og enkeltpersoner - og hvilke konsekvenser disse har fået i PLAN 21 - er samlet i Hvidbog til PLAN 21.

Trin 3

Processen hen imod en færdig kommuneplan kører videre.

Onsdag den 21. maj var der workshop for Østmøn i Borre Forsamlinghus, hvor Østmøn's borgere var inviteret til at komme og kommentere kommunens forslag til beskrivelse af Østmøn og dets borgeres ønsker om fremtiden (det fylder 2 Mb og er også en pdf-fil). Og til at komme med forslag til hvordan man kan opfylde vores ønsker til planlægningen. Der kom desværre ikke ret mange af disse borgere til workshoppen, men de der mødte op arbejdede engageret på den stillede opgave. De udarbejdede forslag vil indgå i kommunens fortsatte arbejde med at udforme den kommuneplan, der skal sætte rammerne for også Østmøns fremtidige udvikling.

Trin 4

Efter 3 måneders udsættelse blev så det foreløbige forslag til kommuneplan præsenteret for alle lokalrådsbestyrelserne ved et stormøde med kommunalbestyrelsen mandag den 5. januar (se et kort referat af mødet her), hvor også andre emner var på programmet.

Nu skal forslaget så behandles af politikerne. Først i fagudvalgene, så på et tema-møde for kommunalbestyrelsen, så - måske - tilbage til fagudvalgene igen, og til sidst skal det behandles og - formodentlig - vedtages på et kommunalbestyrelsesmøde til foråret.

Derefter kommer det i offentlig høring, hvor enhver efter lyst, interesse og evne kan give sit besyv med. Hvis dine kommentarer og argumenter så gør tilstrækkeligt indtryk på - et flertal af - politikerne, kan du være med til at påvirke resultatet. Og da kommuneplanen lægger en stor del af rammerne for dit liv i den nærmeste fremtid, kunne det måske være en god ide for dig at tjekke den efter, når den kommer.

Trin 5

Næste trin i kommuneplanprocessen:
(orientering fra Vordingborg kommune 13/3 09)

Kære lokalråd

Forårets dialogmøder nærmer sig og flere af jer har allerede inviteret jeres dialogudvalg. Det er også nu i foråret at kommuneplanen skal vedtages.

Vi har tidligere - bl.a. på stormødet den 5. januar 2009 - fortalt jer, at kommuneplanen bliver vedtaget og offentliggjort forud for dialogmøderne. Imidlertid blev det på kommunalbestyrelsesmødet den 26. februar 2009 vedtaget, at udsætte sagen om kommuneplanforslaget med henblik på endelig færdiggørelse inden den vedtages endeligt.

Kommuneplanforslaget, som vi forventer bliver vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 26. marts, er inddelt i to bind. Bind 1, der indeholder hovedstruktur med mål og retningslinjer og bind 2, der indeholder rammer for lokalplanlægningen samt afgrænsning af kulturmiljøerne i 17 lokalområder.

Det, der nu bliver vedtaget, er den bindende del af kommuneplanforslaget. Områdebeskrivelserne for de 17 lokalområder, som vi præsenterede på workshoppene i foråret 2008 er et baggrundsmateriale for selve kommuneplanen, som færdiggøres i samarbejde med lokalrådene i høringsperioden.

Til hvert lokalråd fremsendes inden dialogmøderne:
  • et eksemplar af det samlede kommuneplanforslag
  • 15 eksemplarer af forslag til rammedel og afgrænsning af kulturmiljøer for det pågældende lokalområde.
  • udkast til notat med områdebeskrivelse for det pågældende område.
Dette materiale fremsendes til lokalrådet efter økonomiudvalgsmødet den 17. marts, hvor ovenstående proces forventes at blive vedtaget.

Med venlig hilsen

Anja Valhøj
Udviklingskonsulent

Trin 6

Næstsidste trin i processen:

Kommunalbestyrelsen vedtager snart kommuneplanen endeligt. Den vil derefter blive sendt i offentlig høring sammen med en hvidbog over samtlige bemærkninger, indvendinger mm., der indkom under høringen af forslaget, plus en redegørelse for hvordan kommunalbestyrelsen har forholdt sig til disse bemærkninger .

Den færdige kommuneplans indhold vil man ikke kunne klage over, men hvis man mener der er begået fejl i behandlingen af den, kan man klage over dette.

Trin 7

Så er den der !!!

Den 29. oktober 2009 vedtog kommunalbestyrelsen kommuneplanen - PLAN 21 - endeligt.

Den kan ses på bibliotekerne, hos borgerservice - hvor man også kan købe den for 100,- kr. - og på kommunens hjemmeside (klik her), hvor du også kan finde de tilhørende bilag, dvs. planens bd. 2 (oversigt over de enkelte lokalområder), hvidbogen over alle indsigelserne og kommunens vurderinger af disse + en hel masse andet.