Østmøn Lokalråd

Hjertestarter
Hjertestartere
på Østmøn
DET SKER

Rose

Velkomstfolder

Læs Bosætnings Ambassadørernes vel­komst­fol­der til nye beboere på Møn her.

Krokus

Kystdestination Møns Klint
Potentialeplan

Styregruppen for Kystdestination Møns Klint har udarbejdet en potentialeplan, som udstikker en retning for, hvordan målet om en fordobling af turisme­om­sæt­ningen fra 2012 til 2022 kan nås.

Se planen her.

Blå anemone

Lokal udviklingsplan

Lokalrådet skal udarbejde en lokal udviklingsplan for Østmøn og har ud­ar­bej­det et oplæg.

Oplægget kan læses her.

Oplægget blev drøftet på lokalrådets generalforsamling d. 23. oktober, og på generalforsamlingen blev nedsat en projektgruppe, som skal arbejde videre med udviklingsplanen.

Referat fra projektgruppens første møde kan læses her.

Der er blevet nedsat tre arbejds­grupper, og disse grupper holdt deres første møder i slutningen af december 2013. Referater fra arbejdsgruppernes møder kan læses her:

Læs om Landsbyplaner for Østmøn på Vordinborg Kommunes hjemmeside www.landsbyplaner.vordingborg.dk


KONTAKT LOKALRÅDET

Har du spørgsmål, ideer, forslag til lokalrådet kontakt da rådets formand:

Torben Nielsen
Tlf. 55 81 23 36
E-mail: torben@skalbjerggaard.dk

Se den samlede bestyrelse

Lidt om Østmøn Lokalråd

Ved kommunalreformen i 2007 blev Langebæk, Møn, Præstø og Vordingborg kommuner lagt sammen til Vordingborg Kommune. I den forbindelse besluttede kommunalbestyrelsen at nedsætte et demokratiudvalg, der skulle finde form/metode der kunne skabe nærdemokrati og borgerinddragelse i den nye store kommune.

Resultatet blev etablering af 17 lokalråd.

Et af dem er Østmøn Lokalråd, der består af alle beboere på Østmøn, og blev stiftet på en generalforsamling d. 5. juni 2007. Rådet ledes af en bestyrelse på 10 personer fordelt over de 4 sogne Keldby, Elmelunde, Borre og Magleby.

Det er bestyrelsens opgave at være bindeled mellem lokalbefolkningen på Østmøn og politikere/forvaltninger i Vordingborg Kommune. Det gøres bl.a. ved borgermøder, hvor alle deltagerne drøfter ønsker, ideer og tanker for vedligeholdelse og udvikling af vort område.

Resultatet heraf drøftes med politikere på dialogmøder, hvor både kommunens og beboernes tanker og ideer er til debat. Modellen skal sikre en løbende dialog mellem borgere og politikere for herved at give borgerne mulighed for indflydelse på eget område.

De vilkår, som vi - dvs. både bestyrelsen og alle andre beboere i lokalområdet - arbejder under, kan du læse nærmere om i Lokalrådets Vedtægter og i Aftalen med kommunen.

Møns Klint
Hvor mange besøger Østmøn Lokalråds hjemmeside ? Klik her: